- x86_64 fix: sendmail link always in /usr/lib; rel. 2
[packages/alpine.git] / alpine.spec
CommitLineData
287d6ed3 1%define ver 2.00
ea66e6a4 2%define patchlevel 50
150f6140
JB
3Summary: University of Washington Alpine mail user agent
4Summary(pl.UTF-8): Klient pocztowy Alpine z Uniwersytetu w Waszyngtonie
02477d30 5Name: alpine
db14e620 6Version: %{ver}.%{patchlevel}
624f7017 7Release: 2
ecdbf6cc 8Epoch: 1
e4566517 9License: Apache v2.0
02477d30 10Group: Applications/Mail
19f73470
PG
11# Main site:
12#Source0: ftp://ftp.cac.washington.edu/alpine/%{name}-%{version}.tar.gz
150f6140 13# Source with applied patches from http://staff.washington.edu/chappa/alpine/
db14e620 14Source0: http://staff.washington.edu/chappa/alpine/patches/alpine-%{ver}/%{name}-%{ver}_%{patchlevel}.tar.gz
ea66e6a4 15# Source0-md5: e5070b17952b369dec93fe3f3dd2f059
ecdbf6cc 16Source1: pico.desktop
e4e766a4
JB
17Source2: %{name}.desktop
18Source3: %{name}.png
f5d7d4fd
PG
19Patch0: %{name}-index_display.patch
20Patch1: %{name}-doc.patch
21Patch2: %{name}-filter.patch
f7c40b67
PG
22Patch3: %{name}-fhs.patch
23Patch4: %{name}-libc-client.patch
24Patch5: %{name}-ssl.patch
25Patch6: %{name}-no_1777_warning.patch
26Patch7: %{name}-home_etc.patch
e4e766a4 27URL: http://www.washington.edu/alpine/
c85f8efa
PG
28BuildRequires: autoconf
29BuildRequires: automake
fda94c2a 30BuildRequires: home-etc-devel
37ee6de7 31%if "%{pld_release}" != "ac"
d40d2522 32BuildRequires: heimdal-devel
37ee6de7 33%endif
02477d30 34BuildRequires: ncurses-devel
37ee6de7 35BuildRequires: openldap-devel
02477d30 36BuildRequires: openssl-devel
02477d30 37BuildRequires: pam-devel
ed75d4f6
PG
38# Only for web-frontend:
39#BuildRequires: tcl-devel
96222bac 40Suggests: aspell
fbd7d16c
PG
41Suggests: ca-certificates
42Conflicts: ca-certificates < 20080809-4
59f734c4 43Provides: pine = 6.00
35f8b560 44Obsoletes: pine
624f7017 456c6cBuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
02477d30 46
35f8b560 47%define alpineconfdir %{_sysconfdir}/%{name}
c9e98969 48%define filterout_ld -Wl,--as-needed
ecdbf6cc 49
02477d30
AM
50%description
51Alpine -- an Alternatively Licensed Program for Internet News & Email
52-- is a tool for reading, sending, and managing electronic messages.
53Alpine is the successor to Pine and was developed by Computing &
54Communications at the University of Washington. Though originally
55designed for inexperienced email users, Alpine supports many advanced
56features, and an ever-growing number of configuration and
57personal-preference options.
58
84f5c30e 59%description -l pl.UTF-8
624f7017 60Alpi6c6cne, czyli Alternatively Licensed Program for Internet News & Email
84f5c30e
JB
61(alternatywnie licencjonowany program do newsów i poczty internetowej)
62to narzędzie do czytania, wysyłania i zarządzania wiadomościami
63elektronicznymi. Alpine jest następcą Pine'a i został napisany przez
64wydział Computing & Communications (Obliczeń i komunikacji) na
65Uniwersytecie w Waszyngtonie. Mimo że Alpine pierwotnie został
66zaprojektowany dla niedoświadczonych użytkowników poczty, obsługuje
67wiele zaawansowanych możliwości, a liczba opcji konfiguracyjnych
68ciągle rośnie.
69
ecdbf6cc 70%package -n pico
16696081
PG
71Summary: Simple text editor in the style of the Pine Composer
72Summary(pl.UTF-8): Prosty edytor tekstowy w stylu alpine
73Summary(pt_BR.UTF-8): Editor de textos para terminal simples e fácil de usar
74Group: Applications/Editors
59f734c4 75Provides: pico = 6.00
ecdbf6cc
PG
76
77%description -n pico
78Pico is a simple, display-oriented text editor based on the Alpine
79message system composer. As with Pine, commands are displayed at the
80bottom of the screen, and context-sensitive help is provided. As
81characters are typed they are immediately inserted into the text.
82
83%description -n pico -l pl.UTF-8
84Pico jest prostym, zorientowanym na wyświetlanie edytorem bazującym na
85alpine. Tak jak w pine komendy są wyświetlane na dole ekranu oraz
150f6140 86dostępna jest pomoc kontekstowa. Wpisywane znaki są natychmiast
ecdbf6cc
PG
87włączane do tekstu.
88
89%description -n pico -l pt_BR.UTF-8
90Pico é um editor de texto baseado no compositor de mensagens do Alpine.
91Assim como no Pine, comandos são mostrados na parte de baixo da tela,
92e ajuda de acordo com o contexto está disponível.
93
94%package -n pilot
16696081
PG
95Summary: Simple file system browser in the style of the Alpine Composer
96Summary(pl.UTF-8): Prosta przeglądarka plików w stylu composera alpine
97Summary(pt_BR.UTF-8): Navegador de sistemas de arquivos no estilo do compositor do Alpine
98Group: Applications/Shells
59f734c4 99Provides: pilot = 6.00
ecdbf6cc
PG
100
101%description -n pilot
102Pilot is a simple, display-oriented file system browser based on the
150f6140
JB
103Alpine message system composer. As with Alpine, commands are displayed
104at the bottom of the screen, and context-sensitive help is provided.
ecdbf6cc
PG
105
106%description -n pilot -l pl.UTF-8
107Pilot jest prostą, zorientowaną na wyświetlanie przeglądarką plików w
150f6140
JB
108stylu composera pine. Podobnie jak w alpine polecenia są wyświetlane
109na dole ekranu oraz jest dostępna pomoc kontekstowa.
ecdbf6cc
PG
110
111%description -n pilot -l pt_BR.UTF-8
112Pilot é um navegador de sistemas de arquivos baseado no Pine. Assim
113como no Pine, comandos são apresentados na parte de baixo da tela, e
114ajuda de acordo com o contexto está disponível.
115
02477d30 116%prep
db14e620 117%setup -q -n %{name}-%{ver}
f5d7d4fd
PG
118%patch0 -p1
119%patch1 -p1
d147c72a
JR
120%patch2 -p1
121%patch3 -p1
122%patch4 -p1
123%patch5 -p1
124%patch6 -p1
125%patch7 -p1
02477d30
AM
126
127%build
14ee7687
PG
128rm -f libtool missing
129%{__libtoolize}
c85f8efa 130%{__aclocal} -I m4
d147c72a
JR
131%{__autoconf}
132%{__autoheader}
c85f8efa 133%{__automake}
02477d30 134%configure \
62d3bb2d 135 --%{?debug:en}%{!?debug:dis}able-debug \
02477d30 136 --enable-quotas \
ed75d4f6 137 --without-tcl \
624f7017 138 --with-smtp-msa=/usr/lib/sendmail \
96222bac 139 --with-simple-spellcheck=aspell \
35f8b560
ER
140 --with-system-pinerc=%{_sysconfdir}/%{name}/%{name}.conf \
141 --with-system-fixed-pinerc=%{_sysconfdir}/%{name}/%{name}.conf.fixed \
02477d30
AM
142 --with-krb5-dir=%{_prefix} \
143 --with-ldap-dir=%{_prefix} \
d147c72a 144 --with-system-mail-directory=/var/mail \
f6e2946d 145 --with-c-client-target=slx \
35b0d8c4 146%if "%{pld_release}" == "ti"
f6e2946d 147 --with-ssl-dir=/var/lib/openssl/certs \
35b0d8c4 148 --with-ssl-certs-dir=/var/lib/openssl/certs \
149%else
150 --with-ssl-dir=/etc/openssl/certs \
fbd7d16c 151 --with-ssl-certs-dir=/etc/certs \
35b0d8c4 152%endif
d147c72a
JR
153 --with-passfile=.pine.pwd
154
155%{__make} \
156 GCCOPTLEVEL="%{rpmcflags}"
02477d30
AM
157
158%install
159rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
35f8b560 160install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_sysconfdir}/%{name},%{_desktopdir},%{_pixmapsdir}}
02477d30
AM
161
162%{__make} install \
163 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
164
ecdbf6cc 165install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
28b69314
PG
166install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
167install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}
168
d147c72a
JR
169ln -s alpine $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/pine
170
35f8b560
ER
171$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/alpine -conf > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/alpine.conf
172cat <<'EOF' > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/alpine.conf.fixed
f098cf80
JR
173#
174# Alpine system-wide enforced configuration file - customize as needed
175#
176# This file holds the system-wide enforced values for alpine configuration
177# settings. Any values set in it will override values set in the
35f8b560 178# system-wide default configuration file (%{_sysconfdir}/%{name}/alpine.conf) and
f098cf80
JR
179# the user's own configuration file (~/.pinerc).
180# For more information on the format of this file, read the
35f8b560 181# comments at the top of %{_sysconfdir}/%{name}/alpine.conf
f098cf80
JR
182
183EOF
184
02477d30
AM
185%clean
186rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
187
188%files
189%defattr(644,root,root,755)
ecdbf6cc 190%doc README doc/tech-notes.txt
35f8b560
ER
191%dir %{_sysconfdir}/%{name}
192%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/alpine.conf
193%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/alpine.conf.fixed
28b69314 194%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
d147c72a 195%attr(755,root,root) %{_bindir}/pine
02477d30
AM
196%attr(755,root,root) %{_bindir}/rpload
197%attr(755,root,root) %{_bindir}/rpdump
28b69314 198%{_mandir}/man1/%{name}.1*
ad29b28d
PG
199%{_mandir}/man1/rpload.1*
200%{_mandir}/man1/rpdump.1*
28b69314
PG
201%{_desktopdir}/%{name}.desktop
202%{_pixmapsdir}/%{name}.png
ecdbf6cc
PG
203
204%files -n pico
205%defattr(644,root,root,755)
206%attr(755,root,root) %{_bindir}/pico
207%{_desktopdir}/pico.desktop
208%{_mandir}/man1/pico*
209
210%files -n pilot
211%defattr(644,root,root,755)
212%attr(755,root,root) %{_bindir}/pilot
213%{_mandir}/man1/pilot*
This page took 0.114531 seconds and 4 git commands to generate.