- pl desc, post/postun deps are autogenerated
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Mon, 22 Nov 2004 21:43:08 +0000 (21:43 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    al.spec -> 1.3

al.spec

diff --git a/al.spec b/al.spec
index 8b34f16..0476c06 100644 (file)
--- a/al.spec
+++ b/al.spec
@@ -1,18 +1,17 @@
 Summary:       OSSP al - Assembly Line
-Summary(pl):   OSSP al - biblioteka Assembly Line
+Summary(pl):   OSSP al - biblioteka Assembly Line ("linii monta¿owej")
 Name:          al
 Version:       0.9.1
 Release:       0.1
 License:       distributable (see README)
 Group:         Libraries
-Source0:       ftp://ftp.ossp.org/pkg/lib/%{name}/%{name}-%{version}.tar.gz
+Source0:       ftp://ftp.ossp.org/pkg/lib/al/%{name}-%{version}.tar.gz
 # Source0-md5: eba90e56fe7248466b66306a65868ae7
 Patch0:                %{name}-ac.patch
 URL:           http://www.ossp.org/pkg/lib/al/
 BuildRequires: autoconf
 BuildRequires: automake
 BuildRequires: libtool
-Requires(post,postun): /sbin/ldconfig
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
@@ -24,7 +23,14 @@ semantical data attribution through by-chunk labeling. It also has
 convenient chunk traversal methods and optional OSSP ex based
 exception handling.
 
-#%%description -l pl
+%description -l pl
+OSSP al definiuje abstrakcyjne typy danych dla bufora danych, który
+mo¿e ³±czyæ, przemieszczaæ i ucinaæ porcje danych w strumieniu, ale
+unika samego kopiowania. Zosta³a stworzona, aby obs³ugiwaæ wydajnie
+strumienie komunikacyjne pomiêdzy modu³ami oprogramowania. Udostêpnia
+w szczególno¶ci elastyczne semantyczne przypisywanie danych poprzez
+oznaczanie porcji. Ma tak¿e wygodne metody przechodzenia porcji i
+opcjonaln± obs³ugê wyj±tków w oparciu o OSSP ex.
 
 %package devel
 Summary:       OSSP al - Assembly Line - header files and development libraries
@@ -73,9 +79,8 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
-%post -p /sbin/ldconfig
-
-%postun -p /sbin/ldconfig
+%post  -p /sbin/ldconfig
+%postun        -p /sbin/ldconfig
 
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
This page took 0.097694 seconds and 4 git commands to generate.