- up to 1.42, rel. 0.1 (not tested)
[packages/adodblite.git] / adodblite.spec
CommitLineData
e03901c1 1
e39744e5 2%bcond_with tests # build with tests
dd00d965 3%bcond_without doc # build without documentation
e39744e5 4
7b6e2335 5%define _major 1
bb68e05f 6%define _minor 42
e03901c1
7
8Summary: A very small, fast ADOdb library
b15f0674 9Summary(pl.UTF-8): Bardzo mała i szybka biblioteka ADOdb
e03901c1
10Name: adodblite
11Version: %{_major}.%{_minor}
bb68e05f 12Release: 0.1
e03901c1
13Group: Libraries
14License: LGPL
c24f057f 15Source0: http://dl.sourceforge.net/adodblite/adodb_lite%{_major}.%{_minor}.tar.gz
bb68e05f 16# Source0-md5: c85b343c34a3e34de4a54b0dd046e338
e03901c1
17URL: http://adodblite.sourceforge.net/
18Requires: php-pear >= 4.0.5
19BuildArch: noarch
20BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
21
22%define php_pear_dir %{_datadir}/pear
23
24%description
25ADOdb Lite was a result of a need for a very small, fast ADOdb library
26for a browser based game called Alien Assault Traders. This library
27has a very restricted command set and eliminates most of the esoteric
28commands that will not be used by most websites. ADOdb Lite is a drop
29in replacement for ADOdb as long as you are not using unsupported
30commands on your website. It gives you a smaller memory footprint and,
31as a side benefit, greatly improves speed.
32
33It currently supports the following DBMS: Frontbase, Max DB, Mini SQL,
c24f057f
34MSSQL, MSSQL Pro, MySQLi, MySQLt, MySQL, PostgreSQL, PostgreSQL64,
35PostgreSQL7, PostgreSQL8, SQLite, SQLite Pro, Sybase and Sybase ASE.
e03901c1 36
29189212
JR
37%description -l pl.UTF-8
38ADOdb Lite powstała jako efekt zapotrzebowania na mały i szybki
e03901c1
39zamiennik biblioteki ADOdb na potrzeby gry online nazwanej Alien
40Assault Traders. Biblioteka ta oferuje tylko ograniczony zestaw
29189212
JR
41poleceń i eliminuje większość rzadziej używanych na stronach WWW
42funkcji. Może z powodzeniem zastępować ADOdb w sytuacjach, gdy
43zaimplementowane funkcje wystarczą do zachowania funkcjonalności
44strony napisanej z myślą o ADOdb. Wymaga mniejszej ilości pamięci, a
45niejako efektem ubocznym jest znaczne przyspieszenie działania.
e03901c1
46
47Aktualnie wspierane silniki bazodanowe: Frontbase, Max DB, Mini SQL,
c24f057f
48MSSQL, MSSQL Pro, MySQLi, MySQLt, MySQL, PostgreSQL, PostgreSQL64,
49PostgreSQL7, PostgreSQL8, SQLite, SQLite Pro, Sybase oraz Sybase ASE.
e03901c1
50
51%prep
52%setup -q -n adodb_lite
53
54%install
55rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
e39744e5 56install -d $RPM_BUILD_ROOT%{php_pear_dir}/%{name}/adodbSQL_drivers/{fbsql,maxdb,msql,mssql{,po},mysql{,i,t},postgres{,64,7,8},sqlite{,po},sybase{,_ase}}
e03901c1 57
e39744e5 58cp -af *.php adodbSQL_drivers generic_modules session \
e03901c1
59 $RPM_BUILD_ROOT%{php_pear_dir}/%{name}
60
dd00d965 61%if %{with doc}
e39744e5
62install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}
63cp -af documentation/* $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}
64%endif
65
66%if %{with tests}
67cp -af tests $RPM_BUILD_ROOT%{php_pear_dir}/%{name}
68%endif
69
e03901c1
70%clean
71rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
72
73%files
74%defattr(644,root,root,755)
e03901c1 75%{php_pear_dir}/%{name}
dd00d965 76%if %{with doc}
e39744e5
77%{_docdir}/%{name}
78%endif
This page took 0.277755 seconds and 4 git commands to generate.