- new
[packages/acoustid-fingerprinter.git] / acoustid-fingerprinter.spec
1 Summary:        Acoustid Fingerprinter
2 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzie do tworzenia odcisków Acoustid
3 Name:           acoustid-fingerprinter
4 Version:        0.6
5 Release:        1
6 License:        LGPL v2.1+
7 Group:          Applications/Sound
8 Source0:        https://github.com/downloads/lalinsky/acoustid-fingerprinter/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  14e2e797ea09474a8862d200234f5e6b
10 URL:            http://acoustid.org/fingerprinter
11 BuildRequires:  QtCore-devel >= 4
12 BuildRequires:  QtGui-devel >= 4
13 BuildRequires:  QtNetwork-devel >= 4
14 BuildRequires:  cmake >= 2.6
15 BuildRequires:  ffmpeg-devel
16 BuildRequires:  libchromaprint-devel
17 BuildRequires:  qt4-build >= 4
18 BuildRequires:  taglib-devel
19 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
20
21 %description
22 Acoustid fingerprinter is a cross-platform GUI application that uses
23 Chromaprint to submit audio fingerprints from your music collection to
24 the Acoustid database. Only tagged audio files are submitted. Files
25 tagged by MusicBrainz applications such as Picard or Jaikoz are
26 preferred, but it will submit fingerprints for any files that have
27 tags such as track title, artist name, album name, etc.
28
29 %description -l pl.UTF-8
30 Acoustid finterprinter to wieloplatformowa aplikacja z graficznym
31 interfejsem użytkownika, wykorzystująca Chromaprint do wysyłania
32 dźwiękowych "odcisków palca" z kolekcji muzyki do bazy danych
33 Acoustid. Przesyłane są tylko oznaczone pliki dźwiękowe. Preferowane
34 są pliki oznaczone przez aplikacje MusicBrainz, takie jak Picard czy
35 Jaikoz, ale można przesłać także odciski dla dowolnych plików,
36 mających znaczniki takie jak tytuł utworu, nazwę wykonawcy, nazwę
37 albumu itp.
38
39 %prep
40 %setup -q
41
42 %build
43 %cmake .
44
45 %{__make}
46
47 %install
48 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
49
50 %{__make} install \
51         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
52
53 %clean
54 rm  -rf $RPM_BUILD_ROOT
55
56 %files
57 %defattr(644,root,root,755)
58 %doc CHANGES.txt README.txt
59 %attr(755,root,root) %{_bindir}/acoustid-fingerprinter
60 %{_desktopdir}/acoustid-fingerprinter.desktop
This page took 0.074436 seconds and 3 git commands to generate.