- updated gettext BR
[packages/a2ps.git] / a2ps.spec
1 Summary:        Text to Postscript filter
2 Summary(ja.UTF-8):      テキスト→PostScript フィルタ
3 Summary(pl.UTF-8):      Filtr text/plain do Postscriptu
4 Summary(zh_CN.UTF-8):   纯文本到Postscript转换器
5 Name:           a2ps
6 Version:        4.14
7 Release:        2
8 License:        GPL v3+
9 Group:          Applications/Text
10 Source0:        http://ftp.gnu.org/gnu/a2ps/%{name}-%{version}.tar.gz
11 # Source0-md5:  781ac3d9b213fa3e1ed0d79f986dc8c7
12 Source1:        ftp://ftp.enst.fr/pub/unix/a2ps/i18n-fonts-0.1.tar.gz
13 # Source1-md5:  fee1456d0e6e94af4fc5b5a1bb9687b7
14 Source2:        ogonkify.1.pl
15 Patch0:         %{name}-info.patch
16 Patch1:         %{name}-security.patch
17 Patch2:         %{name}-etc.patch
18 Patch3:         %{name}-flex.patch
19 Patch4:         %{name}-conf.patch
20 Patch5:         %{name}-glibcpaper.patch
21 Patch6:         %{name}-autoenc.patch
22 Patch7:         %{name}-i18n.patch
23 Patch8:         %{name}-ogonkify-xfig-fix.patch
24 Patch9:         %{name}-pl.po-update.patch
25 Patch10:        %{name}-locale-names.patch
26 Patch11:        %{name}-atan2.patch
27 URL:            http://www.gnu.org/software/a2ps/
28 BuildRequires:  automake
29 BuildRequires:  flex
30 BuildRequires:  gettext-tools
31 BuildRequires:  gperf
32 BuildRequires:  libpaper-devel
33 BuildRequires:  texinfo
34 Requires(post,postun):  /sbin/ldconfig
35 Requires:       psutils
36 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
37
38 %define         _sysconfdir     /etc/a2ps
39
40 %description
41 a2ps is a text to PostScript filter with pretty-printing capabilities.
42 It includes support for a wide number of programming languages,
43 encodings (ISO Latins, Cyrillic etc.), medias, and spoken languages
44 (for the interface). It has also the ability to delegate the
45 processing of some files to other applications, letting you print DVI,
46 PostScript etc. with the very same interface.
47
48 %description -l pl.UTF-8
49 A2ps jest programem pozwalającym na ładne drukowanie plików tekstowych
50 w PostScript. Posiada wsparcie dla wielu różnych języków
51 programowania, zestawów znaków (ISO Latins, Cyrilica etc.), wielkości
52 papieru, i języków komunikacji z użytkownikiem. Potrafi także
53 przekazać przetwarzanie plików do innych programów (tak, że można
54 wszystko drukować (DVI, PostScript) przy użyciu tego samego polecenia.
55 Zawiera program ,,ogonkify'' poprawiający błędnie zakodowany
56 PostScript zawierający polskie znaki.
57
58 %package devel
59 Summary:        Header files for a2ps library
60 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki a2ps
61 Group:          Development/Libraries
62 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
63
64 %description devel
65 Header files for a2ps library.
66
67 %description devel -l pl.UTF-8
68 Pliki nagłówkowe biblioteki a2ps.
69
70 %package static
71 Summary:        a2ps static library
72 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka statyczna a2ps
73 Group:          Development/Libraries
74 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
75
76 %description static
77 a2ps static library.
78
79 %description static -l pl.UTF-8
80 Biblioteka statyczna a2ps.
81
82 %prep
83 %setup -q -a1
84 %patch0 -p1
85 %patch1 -p1
86 %patch2 -p1
87 %patch3 -p1
88 %patch4 -p1
89 %patch5 -p1
90 %patch6 -p1
91 %patch7 -p1
92 %patch8 -p0
93 %patch9 -p1
94 %patch10 -p1
95 %patch11 -p1
96
97 mv -f po/{no,nb}.po
98
99 %build
100 cp -f /usr/share/automake/config.* auxdir
101 %configure \
102         --with-gnu-gettext \
103         --with-medium=_glibc  \
104         --with-encoding=latin1 \
105         --enable-shared \
106         --enable-kanji
107 %{__make}
108
109 %install
110 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
111 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/a2ps/{afm,fonts} \
112         $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/pl/man1
113
114 %{__perl} -pi -e 's/^lispdir = $/lispdir = \$(prefix)\/lib\/emacs\/site-lisp/g' contrib/emacs/Makefile
115
116 %{__make} install \
117         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
118
119 install i18n-fonts-0.1/afm/*.afm $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/a2ps/afm
120 install i18n-fonts-0.1/fonts/*.pfb $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/a2ps/fonts
121 install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/pl/man1
122
123 %find_lang %{name}
124
125 %clean
126 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
127
128 %post
129 [ ! -x /usr/sbin/fix-info-dir ] || /usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir} >/dev/null 2>&1
130 /sbin/ldconfig
131
132 %postun
133 [ ! -x /usr/sbin/fix-info-dir ] || /usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir} >/dev/null 2>&1
134 /sbin/ldconfig
135
136 %files -f %{name}.lang
137 %defattr(644,root,root,755)
138 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README THANKS
139 %dir %{_sysconfdir}
140 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/a2ps.cfg
141 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/a2ps-site.cfg
142 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
143 %attr(755,root,root) %{_libdir}/liba2ps.so.*.*.*
144 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/liba2ps.so.1
145 %{_mandir}/man1/*
146 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man1/*
147 %{_infodir}/a2ps.info*
148 %{_infodir}/ogonkify.info*
149
150 %dir %{_datadir}/a2ps
151 %dir %{_datadir}/a2ps/afm
152 %{_datadir}/a2ps/afm/*.afm
153 %{_datadir}/a2ps/afm/*.map
154 %attr(755,root,root) %{_datadir}/a2ps/afm/*.sh
155
156 %{_datadir}/a2ps/encoding
157 %{_datadir}/a2ps/fonts
158 %{_datadir}/a2ps/ppd
159 %{_datadir}/a2ps/ps
160 %{_datadir}/a2ps/sheets
161
162 %dir %{_datadir}/ogonkify
163 %{_datadir}/ogonkify/*.enc
164 %{_datadir}/ogonkify/*.ps
165 %{_datadir}/ogonkify/afm
166 %{_datadir}/ogonkify/fonts
167
168 %files devel
169 %defattr(644,root,root,755)
170 %attr(755,root,root) %{_libdir}/liba2ps.so
171 %{_libdir}/liba2ps.la
172 %{_includedir}/liba2ps.h
173
174 %files static
175 %defattr(644,root,root,755)
176 %{_libdir}/liba2ps.a
This page took 0.074321 seconds and 3 git commands to generate.