- rel 5 (rebuild with fixed %useradd/%groupadd macros)
[packages/Zope3.git] / Zope3.spec
1 #
2 Summary:        An application server and portal toolkit for building Web sites
3 Summary(es):    Un servidor de aplicaciones y un conjunto de herramientas para la construcción de sitios Web
4 Summary(pl):    Serwer aplikacji i toolkit portalowy do tworzenia serwisów WWW
5 Summary(pt_BR): Um servidor de aplicações e um conjunto de ferramentas para construção de sites Web
6 Name:           Zope3
7 Version:        3.2.0
8 Release:        5
9 License:        Zope Public License (ZPL)
10 Group:          Networking/Daemons
11 Source0:        http://www.zope.org/Products/Zope3/%{version}final/Zope-%{version}.tgz
12 # Source0-md5:  dbbb708281ebcf7186aa7aa3ee46844c
13 Source1:        %{name}.init
14 Source2:        %{name}.sysconfig
15 Source3:        %{name}.logrotate
16 Source4:        mkzope3instance
17 Source5:        installzope3package
18 Patch0:         %{name}-skeleton_path.patch
19 URL:            http://dev.zope.org/Zope3
20 BuildRequires:  perl-base
21 BuildRequires:  python-devel >= 1:2.4.1
22 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.213
23 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
24 Requires(post,preun):   rc-scripts
25 Requires(postun):       /usr/sbin/groupdel
26 Requires(postun):       /usr/sbin/userdel
27 Requires(pre):  /bin/id
28 Requires(pre):  /usr/bin/getgid
29 Requires(pre):  /usr/sbin/groupadd
30 Requires(pre):  /usr/sbin/useradd
31 Requires:       expat >= 1.95.7
32 Requires:       logrotate
33 Requires:       python >= 2.4.1
34 Requires:       python-libs >= 2.4.1
35 Requires:       python-modules >= 2.4.1
36 Requires:       python-zope = %{epoch}:%{version}-%{release}
37 Requires:       rc-scripts
38 %pyrequires_eq  python
39 Provides:       group(zope)
40 Provides:       user(zope)
41 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
42
43 %define         zope_libdir /usr/%{_lib}/zope3
44 %define         zope_datadir /usr/share/zope3
45
46 %description
47 The Z Object Programming Environment (Zope) is a free, Open Source
48 Python-based application server for building high-performance, dynamic
49 web sites, using a powerful and simple scripting object model and
50 high-performance, integrated object database.
51
52 This project is a redesign of Zope 2 and seeks to improve the Zope
53 development experience through the use of Interfaces and Components.
54
55 %description -l es
56 Zope es una aplicación basada en Python, Open Source[tm], para la
57 construcción de sitios dinámicos, usa un modelo de escritura de
58 guiones poderoso y sencillo. Para instalar la aplicación Zope, instale
59 ese paquete y después, Zope-server, para un servidor HTTP integrado
60 simple, Zope-pcgi, para uso con el servidor Apache. Si desea instalar
61 solamente algunas partes de la aplicación Zope, están diponibles otros
62 subpaquetes, usted debe instalar éstos en vez de ese RPM.
63
64 %description -l pl
65 Zope (Z Object Programming Environment - Obiektowe ¦rodowisko
66 Programistyczne Z) jest opartym o Pythona serwerem aplikacji do
67 tworzenia wysoko wydajnych, dynamicznych serwisów WWW, przy u¿yciu
68 u¿ytecznego i prostego modelu obiektowego skryptów oraz wysoko
69 wydajnej zintegrowanej obiektowej bazy danych.
70
71 %description -l pt_BR
72 Zope é uma aplicação baseada em Python, Open Source[tm], para
73 construção de sites dinâmicos, usando um modelo de scripting poderoso
74 e simples Para instalar o Zope, instale esse pacote e depois, ou o
75 Zope-server, para um servidor HTTP integrado simples, ou Zope-pcgi,
76 para uso com o Apache. Se você quiser instalar apenas algumas partes
77 do Zope, outros sub-pacotes estão disponíveis, e você deveria instalar
78 eles ao invés desse RPM.
79
80 %package -n python-zope
81 Summary:        Python packages developed as part of the Zope 3 project
82 Summary(pl):    Modu³y Pythona rozwijane w projekcie Zope 3
83 Group:          Development/Tools
84 Provides:       ZopeInterface
85 Provides:       python-zope-cachedescriptors = %{epoch}:%{version}-%{release}
86 Provides:       python-zope-component = %{epoch}:%{version}-%{release}
87 Provides:       python-zope-configuration = %{epoch}:%{version}-%{release}
88 Provides:       python-zope-deprecation = %{epoch}:%{version}-%{release}
89 Provides:       python-zope-documenttemplate = %{epoch}:%{version}-%{release}
90 Provides:       python-zope-event = %{epoch}:%{version}-%{release}
91 Provides:       python-zope-exceptions = %{epoch}:%{version}-%{release}
92 Provides:       python-zope-hookable = %{epoch}:%{version}-%{release}
93 Provides:       python-zope-i18n = %{epoch}:%{version}-%{release}
94 Provides:       python-zope-i18nmessageid = %{epoch}:%{version}-%{release}
95 Provides:       python-zope-index = %{epoch}:%{version}-%{release}
96 Provides:       python-zope-interface = %{epoch}:%{version}-%{release}
97 Provides:       python-zope-modulealias = %{epoch}:%{version}-%{release}
98 Provides:       python-zope-pagetemplate = %{epoch}:%{version}-%{release}
99 Provides:       python-zope-proxy = %{epoch}:%{version}-%{release}
100 Provides:       python-zope-publisher = %{epoch}:%{version}-%{release}
101 Provides:       python-zope-schema = %{epoch}:%{version}-%{release}
102 Provides:       python-zope-security = %{epoch}:%{version}-%{release}
103 Provides:       python-zope-server = %{epoch}:%{version}-%{release}
104 Provides:       python-zope-structuredtext = %{epoch}:%{version}-%{release}
105 Provides:       python-zope-tal = %{epoch}:%{version}-%{release}
106 Provides:       python-zope-tales = %{epoch}:%{version}-%{release}
107 Provides:       python-zope-testing = %{epoch}:%{version}-%{release}
108 Provides:       python-zope-thread = %{epoch}:%{version}-%{release}
109 Obsoletes:      ZopeInterface
110
111 %description -n python-zope
112 The "zope" package is a pure namespace package holding packages
113 developed as part of the Zope 3 project.
114
115 Generally, the immediate subpackages of the "zope" package should be
116 useful and usable outside of the Zope application server. Subpackages
117 of the "zope" package should have minimal interdependencies, although
118 most depend on "zope.interface".
119
120 %description -n python-zope -l pl
121 Pakiet "zope" to pakiet czystej przestrzeni nazw przechowuj±cej
122 pakiety tworzone jako czê¶æ projektu Zope 3.
123
124 Ogólnie bezpo¶rednie podpakiety pakietu "zope" powinny byæ przydatne i
125 u¿ywalne poza serwerem aplikacji Zope. Podpakiety pakietu "zope"
126 powinny mieæ minimalne zale¿no¶ci wzajemne, chocia¿ wiêkszo¶æ zale¿y
127 od "zope.interface".
128
129 %prep
130 %setup -q -n Zope-%{version}
131 %patch0 -p1
132 install -m755 %{SOURCE4} ./mkzope3instance
133
134 %build
135 ./configure \
136         --prefix=%{zope_libdir} \
137         --with-python=%{__python} \
138         --force
139 %{__make}
140
141 %install
142 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
143
144 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{py_sitedir},%{_sbindir},%{zope_datadir}/lib/python} \
145         $RPM_BUILD_ROOT{/etc/logrotate.d,/etc/sysconfig,/etc/rc.d/init.d} \
146         $RPM_BUILD_ROOT{/var/lib/zope3/main,/var/run/zope3,/var/log/zope3/main} \
147 $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/zope3/main
148
149 python install.py -q install --skip-build --home "%{zope_libdir}" --root "$RPM_BUILD_ROOT"
150 mv $RPM_BUILD_ROOT%{zope_libdir}/%{_lib}/python/zope  $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
151 rm $RPM_BUILD_ROOT%{zope_libdir}/zopeskel/bin/{*.bat.in,zopeservice*}
152 mv $RPM_BUILD_ROOT%{zope_libdir}/zopeskel $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/zope3
153
154 cat >$RPM_BUILD_ROOT%{zope_libdir}/bin/mkzopeinstance <<EOF
155 #!/usr/bin/python
156 import sys
157 from zope.app.server.mkzopeinstance import main
158 sys.exit(main(from_checkout=False))
159 EOF
160
161 # plain text
162 echo "1" | PYTHONPATH="$RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}:$RPM_BUILD_ROOT%{zope_libdir}/%{_lib}/python" \
163         DESTDIR="$RPM_BUILD_ROOT" ./mkzope3instance main \
164 -u zope:zope -s $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/zope3/zopeskel
165
166 cat >> $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}/zope/app/__init__.py <<EOF
167 import sys
168 sys.path.insert(0,"%{zope_libdir}/%{_lib}/python")
169 sys.path.insert(0,"%{zope_datadir}/lib/python")
170 EOF
171
172 %py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}/zope
173 %py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}/zope
174 # breaks pyskel
175 # %%py_postclean
176
177 for f in zconfig zconfig_schema2html zopetest; do
178         ln -sf %{zope_libdir}/bin/"$f" $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}/"$f"
179 done
180 for f in mkzeoinst runzeo zdctl zdrun zeoctl zeopasswd ; do
181         ln -sf %{zope_libdir}/bin/"$f".py $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}/"$f"
182 done
183
184 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/zope3
185 install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/zope3
186 install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT/etc/logrotate.d/zope3
187 install %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}/mkzope3instance
188 install %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}/installzope3package
189
190 touch $RPM_BUILD_ROOT/var/log/zope3/main/access.log
191 touch $RPM_BUILD_ROOT/var/log/zope3/main/transcript.log
192 touch $RPM_BUILD_ROOT/var/log/zope3/main/z3.log
193
194 %clean
195 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
196
197 %pre
198 %groupadd -g 112 zope
199 %useradd -u 112 -d /var/lib/zope/main -s /bin/false -c "Zope User" -g zope zope
200
201 %post
202 /sbin/chkconfig --add zope3
203 %service zope3 restart "Zope 3 daemon"
204
205 %preun
206 if [ "$1" = "0" ]; then
207         %service zope3 stop
208         /sbin/chkconfig --del zope3
209 fi
210
211 %postun
212 if [ "$1" = "0" ] ; then
213         %userremove zope
214         %groupremove zope
215 fi
216
217 %files
218 %defattr(644,root,root,755)
219 %doc Zope/doc/*
220 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/zope3
221 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/*
222 %dir %{zope_libdir}
223 %dir %{zope_libdir}/bin
224 %attr(755,root,root) %{zope_libdir}/bin/*
225 %{zope_libdir}/include
226 %{zope_libdir}/%{_lib}
227 %{zope_datadir}
228 %{py_sitedir}/zope/app
229 %attr(775,root,zope) %dir /var/run/zope3
230 %attr(755,root,root) %dir /var/lib/zope3
231 %attr(775,root,root) %dir /var/lib/zope3/main
232 %dir /var/lib/zope3/main/bin
233 %attr(755,root,root) %dir /var/lib/zope3/main/bin/*
234 /var/lib/zope3/main%{_sysconfdir}
235 /var/lib/zope3/main/lib
236 /var/lib/zope3/main/log
237 %attr(775,root,zope) %dir /var/lib/zope3/main/var
238 /var/lib/zope3/main/var/README.txt
239 /var/lib/zope3/main/README.txt
240 %attr(755,root,zope) %dir /var/log/zope3
241 %attr(775,root,zope) %dir /var/log/zope3/main
242 %attr(751,root,zope) %dir %{_sysconfdir}/zope3
243 %attr(751,root,zope) %dir %{_sysconfdir}/zope3/main
244 %attr(751,root,zope) %dir %{_sysconfdir}/zope3/main/package-includes
245 %attr(640,root,zope) %dir %{_sysconfdir}/zope3/main/*.conf
246 %{_sysconfdir}/zope3/main/*.zcml
247 %{_sysconfdir}/zope3/main/*.pem
248 %{_sysconfdir}/zope3/main/ssh_host_rsa_key
249 %{_sysconfdir}/zope3/main/package-includes/*.zcml
250 %{_sysconfdir}/zope3/main/package-includes/README.txt
251 %dir %{_sysconfdir}/zope3/zopeskel
252 %dir %{_sysconfdir}/zope3/zopeskel/bin
253 %attr(755,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/zope3/zopeskel/bin/*
254 %config(noreplace,missingok) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/zope3/zopeskel%{_sysconfdir}
255 %config(noreplace,missingok) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/zope3/zopeskel/lib
256 %config(noreplace,missingok) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/zope3/zopeskel/log
257 %config(noreplace,missingok) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/zope3/zopeskel/var
258 %config(noreplace,missingok) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/zope3/zopeskel/README.txt
259 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/logrotate.d/zope3
260 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/zope3
261 %ghost /var/log/zope3/main/access.log
262 %ghost /var/log/zope3/main/transcript.log
263 %ghost /var/log/zope3/main/z3.log
264
265 %files -n python-zope
266 %defattr(644,root,root,755)
267 %{py_sitedir}/zope
268 %exclude %{py_sitedir}/zope/app
This page took 0.079266 seconds and 3 git commands to generate.