- pl fix
[packages/Thunar-volman.git] / Thunar-volman.spec
CommitLineData
50f1da19 1%define _realname thunar-volman
2Summary: Volumes manager for Thunar
30a78a85 3Summary(pl.UTF-8): Zarządca napędów dla Thunara
50f1da19 4Name: Thunar-volman
5Version: 0.1.2
30a78a85 6Release: 1
50f1da19 7License: GPL
30a78a85 8Group: X11/Applications
50f1da19 9Source0: http://download.berlios.de/xfce-goodies/%{_realname}-%{version}.tar.bz2
10# Source0-md5: 910de35c398f70b66b38803bdfdd26f1
11URL: http://foo-projects.org/~benny/projects/thunar-volman/
30a78a85 12BuildRequires: Thunar-devel >= 0.5.1
50f1da19 13BuildRequires: dbus-glib-devel >= 0.34
30a78a85 14BuildRequires: gtk+2-devel >= 2:2.6.0
50f1da19 15BuildRequires: hal-devel >= 0.5.0
30a78a85 16BuildRequires: libexo-devel >= 0.3.1.13
50f1da19 17BuildRequires: libtool
30a78a85 18BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.311
fdea7639
AG
19BuildRequires: startup-notification-devel
20BuildRequires: w3c-libwww-devel
30a78a85
MB
21Requires(post,postun): gtk+2
22Requires(post,postun): hicolor-icon-theme
50f1da19 23Requires: Thunar
24BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
25
26%description
27The Thunar Volume Manager is an extension for the Thunar file manager,
28which enables automatic management of removable drives and media. For
30a78a85 29example, if Thunar-volman is installed and configured properly, and
50f1da19 30you plug in your digital camera, it will automatically launch your
31preferred photo application and import the new pictures from the
32camera into your photo collection.
33
34%description -l pl.UTF-8
30a78a85
MB
35Thunar Volume Manager jest rozszerzeniem zarządcy plików Thunar,
36które pozwala na automatyczne zarządzanie przenośnych dysków i mediów.
a2d86cc1
JB
37Na przykład, jeżeli Thunar-volman jest zainstalowany i skonfigurowany
38poprawnie, przy podłączaniu aparatu cyfrowego automatycznie uruchomi
39preferowaną aplikację i zaimportuje nowe zdjęcia z aparatu do kolekcji
40zdjęć użytkownika.
50f1da19 41
42%prep
43%setup -q -n %{_realname}-%{version}
44
45%build
46%configure
47
48%{__make}
49
50%install
51rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
52
53%{__make} install \
54 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
55
56%find_lang %{_realname}
57
58%clean
59rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
60
30a78a85
MB
61%post
62%update_icon_cache hicolor
63
64%postun
65%update_icon_cache hicolor
66
50f1da19 67%files -f %{_realname}
68%defattr(644,root,root,755)
69%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README THANKS
70%attr(755,root,root) %{_bindir}/thunar-volman
30a78a85 71%{_iconsdir}/hicolor/*/apps/*
This page took 0.126132 seconds and 4 git commands to generate.