- fix building with current gcc
[packages/SILLY.git] / SILLY.spec
1 Summary:        Simple Image Loading LibrarY
2 Summary(pl.UTF-8):      Simple Image Loading LibrarY - prosta biblioteka do wczytywania obrazów
3 Name:           SILLY
4 Version:        0.1.0
5 Release:        8
6 License:        MIT-like
7 Group:          Libraries
8 Source0:        http://downloads.sourceforge.net/crayzedsgui/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  c3721547fced7792a36ffc9ce6ec23fd
10 Source1:        http://downloads.sourceforge.net/crayzedsgui/%{name}-DOCS-%{version}.tar.gz
11 # Source1-md5:  e52e9043b21a9d35a6da66ce9e84d3e1
12 Patch0:         %{name}-link.patch
13 Patch1:         %{name}-libpng15.patch
14 Patch2:         build.patch
15 URL:            http://www.cegui.org.uk/wiki/index.php/SILLY
16 BuildRequires:  autoconf >= 2.59
17 BuildRequires:  automake
18 BuildRequires:  libjpeg-devel
19 BuildRequires:  libpng-devel >= 2:1.2.10
20 BuildRequires:  libstdc++-devel
21 BuildRequires:  libtool
22 BuildRequires:  pkgconfig
23 Requires:       libpng >= 2:1.2.10
24 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
25
26 %description
27 SILLY means Simple Image Loading LibrarY. The aim of this library is
28 to provide a simple library for loading image in the context of CEGUI.
29 The library supports only the most common image format. The project
30 was initialy launch in order to provide an MIT based replacement of
31 DevIL with less image format supported and focused on loading image
32 only.
33
34 %description -l pl.UTF-8
35 SILLY oznacza Simple Image Loading LibrarY (prostą bibliotekę do
36 wczytywania obrazów). Celem projektu jest udostępnienie prostej
37 biblioteki do wczytywania obrazów w kontekście CEGUI. Obsługuje tylko
38 najpopularniejsze formaty obrazów. Projekt został zapoczątkowany w
39 celu zapewnienia zamiennika MIT biblioteki DevIL z mniejszą liczbą
40 obsługiwanych formatów i skupiającego się tylko na wczytywaniu obrazów.
41
42 %package devel
43 Summary:        Header files for SILLY library
44 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki SILLY
45 Group:          Development/Libraries
46 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
47 Requires:       libjpeg-devel
48 Requires:       libpng-devel >= 2:1.2.10
49 Requires:       libstdc++-devel
50
51 %description devel
52 Header files for SILLY library.
53
54 %description devel -l pl.UTF-8
55 Pliki nagłówkowe biblioteki SILLY.
56
57 %package static
58 Summary:        Static SILLY library
59 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka SILLY
60 Group:          Development/Libraries
61 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
62
63 %description static
64 Static SILLY library.
65
66 %description static -l pl.UTF-8
67 Statyczna biblioteka SILLY.
68
69 %prep
70 %setup -q -b 1
71 %patch0 -p1
72 %patch1 -p1
73 %patch2 -p1
74
75 %build
76 %{__libtoolize}
77 %{__aclocal}
78 %{__autoconf}
79 %{__autoheader}
80 %{__automake}
81 %configure \
82         --with-zlib-libdir="%{_lib}"
83 %{__make}
84
85 %install
86 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
87
88 %{__make} install \
89         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
90
91 %clean
92 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
93
94 %post   -p /sbin/ldconfig
95 %postun -p /sbin/ldconfig
96
97 %files
98 %defattr(644,root,root,755)
99 %doc AUTHORS COPYING ChangeLog
100 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libSILLY.so.*.*.*
101 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libSILLY.so.1
102
103 %files devel
104 %defattr(644,root,root,755)
105 %doc doc/html/*
106 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libSILLY.so
107 %{_libdir}/libSILLY.la
108 %{_includedir}/SILLY
109 %{_pkgconfigdir}/SILLY.pc
110
111 %files static
112 %defattr(644,root,root,755)
113 %{_libdir}/libSILLY.a
This page took 0.088629 seconds and 3 git commands to generate.