dc58f1c27006b09bf6c2533b2eae468e270117e4
[packages/PackageKit.git] / PackageKit.spec
1 # TODO:
2 # - BASH command-not-found functionality disabled for now as it needs patched bash
3 #   (details in bash from Fedora Rawhide)
4 #
5 # Conditional build:
6 %bcond_without  doc             # build without docs
7 %bcond_without  introspection   # gobject introspection, time to time broken
8 %bcond_without  poldek          # Poldek backend
9 %bcond_without  smart           # SMART backend
10 %bcond_without  yum             # YUM backend
11 %bcond_with     zif             # Zif backend
12 %bcond_with     browser         # browser plugin (patrys says: it's flawed by concept)
13
14 # default backend, configurable at runtime
15 %define         backend poldek
16
17 Summary:        System daemon that is a D-Bus abstraction layer for package management
18 Summary(pl.UTF-8):      Demon systemowy będący warstwą abstrakcji D-Bus do zarządzania pakietami
19 Name:           PackageKit
20 Version:        0.8.13
21 Release:        1
22 License:        GPL v2+
23 Group:          Applications/System
24 Source0:        http://www.packagekit.org/releases/%{name}-%{version}.tar.xz
25 # Source0-md5:  c8f7207cca4fcdb3d62d012b67c2f319
26 Patch1:         %{name}-PLD.patch
27 Patch2:         bashism.patch
28 Patch3:         smart-at-fix.patch
29 Patch4:         %{name}-gstreamer.patch
30 Patch5:         %{name}-bashcomp.patch
31 Patch6:         %{name}-connman.patch
32 URL:            http://www.packagekit.org/
33 BuildRequires:  NetworkManager-devel >= 0.6.5
34 BuildRequires:  autoconf >= 2.65
35 BuildRequires:  automake >= 1:1.11
36 BuildRequires:  connman-devel
37 BuildRequires:  dbus-devel >= 1.2.0
38 BuildRequires:  dbus-glib-devel >= 0.76
39 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
40 BuildRequires:  docbook-dtd42-xml
41 BuildRequires:  fontconfig-devel
42 BuildRequires:  gettext-devel
43 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.32.0
44 %{?with_introspection:BuildRequires:    gobject-introspection-devel >= 0.9.9}
45 BuildRequires:  gstreamer-devel >= 1.0.0
46 BuildRequires:  gstreamer-plugins-base-devel >= 1.0.0
47 BuildRequires:  gtk+2-devel >= 2:2.14.0
48 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0.0
49 %{?with_doc:BuildRequires:      gtk-doc >= 1.11}
50 BuildRequires:  intltool >= 0.35.0
51 BuildRequires:  libarchive-devel
52 BuildRequires:  libtool
53 BuildRequires:  libxslt-progs
54 BuildRequires:  pango-devel
55 BuildRequires:  pkgconfig
56 BuildRequires:  pm-utils
57 %{?with_poldek:BuildRequires:   poldek-devel >= 0.30-1.rc6.4}
58 BuildRequires:  polkit-devel >= 0.98
59 BuildRequires:  python-devel >= 1:2.7
60 BuildRequires:  readline-devel
61 BuildRequires:  rpm-pythonprov
62 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.311
63 BuildRequires:  sqlite3-devel >= 3
64 BuildRequires:  systemd-devel
65 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
66 BuildRequires:  udev-glib-devel
67 BuildRequires:  xz
68 %{?with_zif:BuildRequires:      zif >= 0.2.8}
69 %if %{with browser}
70 BuildRequires:  cairo-devel
71 BuildRequires:  nspr-devel >= 4.8
72 BuildRequires:  xulrunner-devel >= 8.0
73 %endif
74 Requires(post,postun):  shared-mime-info
75 Requires:       %{name}-backend
76 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
77 Requires:       ConsoleKit-x11
78 Requires:       crondaemon
79 Requires:       polkit >= 0.98
80 Obsoletes:      PackageKit-docs < 0.8.4
81 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
82
83 %description
84 PackageKit is a D-Bus abstraction layer that allows the session user
85 to manage packages in a secure way using a cross-distro,
86 cross-architecture API.
87
88 %description -l pl.UTF-8
89 PackageKit to warstwa abstrakcji D-Bus pozwalająca użytkownikowi
90 sesyjnemu w bezpieczny sposob zarządzać pakietami przy użyciu API
91 zgodnego z wieloma dystrybucjami i architekturami.
92
93 %package libs
94 Summary:        packagekit-glib library
95 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka packagekit-glib
96 Group:          Libraries
97 Requires:       glib2 >= 1:2.32.0
98
99 %description libs
100 packagekit-glib library.
101
102 %description libs -l pl.UTF-8
103 Biblioteka packagekit-glib.
104
105 %package devel
106 Summary:        Header files for packagekit-glib library
107 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki packagekit-glib
108 Group:          Development/Libraries
109 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
110 Requires:       dbus-devel >= 1.2.0
111 Requires:       glib2-devel >= 1:2.32.0
112 Requires:       sqlite3-devel
113
114 %description devel
115 Header files for packagekit-glib library.
116
117 %description devel -l pl.UTF-8
118 Pliki nagłówkowe biblioteki packagekit-glib.
119
120 %package static
121 Summary:        Static packagekit-glib library
122 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka packagekit-glib
123 Group:          Development/Libraries
124 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
125
126 %description static
127 Static packagekit-glib library.
128
129 %description static -l pl.UTF-8
130 Statyczna biblioteka packagekit-glib.
131
132 %package apidocs
133 Summary:        PackageKit library API documentation
134 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API biblioteki PackageKit
135 Group:          Documentation
136 Requires:       gtk-doc-common
137
138 %description apidocs
139 PackageKit library API documentation.
140
141 %description apidocs -l pl.UTF-8
142 Dokumentacja API biblioteki PackageKit.
143
144 %package backend-poldek
145 Summary:        PackageKit Poldek backend
146 Summary(pl.UTF-8):      Backend PackageKit oparty na Poldku
147 Group:          Libraries
148 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
149 Requires:       poldek >= 0.30-1.rc6.4
150 Provides:       %{name}-backend = %{version}-%{release}
151 Conflicts:      PackageKit < 0.6.8-3
152
153 %description backend-poldek
154 A backend for PackageKit to enable Poldek functionality.
155
156 %description backend-poldek -l pl.UTF-8
157 Backend PackageKit dodający obsługę Poldka.
158
159 %package backend-smart
160 Summary:        PackageKit SMART backend
161 Summary(pl.UTF-8):      Backend PackageKit oparty na zarządcy pakietów SMART
162 Group:          Libraries
163 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
164 Requires:       smart
165
166 %description backend-smart
167 A backend for PackageKit to enable SMART functionality.
168
169 %description backend-smart -l pl.UTF-8
170 Backend PackageKit dodający obsługę zarządcy pakietów SMART.
171
172 %package backend-yum
173 Summary:        PackageKit YUM backend
174 Summary(pl.UTF-8):      Backend PackageKit oparty na Yumie
175 Group:          Libraries
176 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
177 Requires:       python-packagekit = %{version}-%{release}
178 Requires:       yum >= 3.2.19
179 Provides:       %{name}-backend = %{version}-%{release}
180
181 %description backend-yum
182 A backend for PackageKit to enable yum functionality.
183
184 %description backend-yum -l pl.UTF-8
185 Backend PackageKit dodający obsługę Yuma.
186
187 %package backend-zif
188 Summary:        PackageKit Zif backend
189 Summary(pl.UTF-8):      Backend PackageKit oparty na Zifie
190 Group:          Libraries
191 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
192 Requires:       zif >= 0.2.8
193 Provides:       %{name}-backend = %{version}-%{release}
194
195 %description backend-zif
196 A backend for PackageKit to enable Zif functionality.
197
198 %description backend-zif -l pl.UTF-8
199 Backend PackageKit dodający obsługę Zifa.
200
201 %package gstreamer-plugin
202 Summary:        GStreamer codecs installer
203 Summary(pl.UTF-8):      Instalator kodeków GStreamera
204 Group:          Applications
205 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
206 Requires:       %{name}-gtk-module = %{version}-%{release}
207
208 %description gstreamer-plugin
209 The PackageKit GStreamer plugin allows any GStreamer application to
210 install codecs from configured repositories using PackageKit.
211
212 %description gstreamer-plugin -l pl.UTF-8
213 Wtyczka GStreamer pozwala każdej aplikacji używającej GStreamera
214 zainstalować kodeki ze skonfigurowanych źródeł PackageKit.
215
216 %package gtk-module
217 Summary:        GTK+ module to detect and install missing fonts
218 Summary(pl.UTF-8):      Moduł GTK+ do wykrywania i instalowania brakujących czcionek
219 Group:          X11/Libraries
220
221 %description gtk-module
222 The PackageKit GTK+ module allows any pango application to install
223 missing fonts from configured repositories using PackageKit.
224
225 %description gtk-module -l pl.UTF-8
226 Moduł GTK+ pozwala każdej aplikacji używającej pango zainstalować
227 brakującą czcionkę ze skonfigurowanych źródeł PackageKit.
228
229 %package gtk3-module
230 Summary:        GTK+ 3.x module to detect and install missing fonts
231 Summary(pl.UTF-8):      Moduł GTK+ 3.x do wykrywania i instalowania brakujących czcionek
232 Group:          X11/Libraries
233
234 %description gtk3-module
235 The PackageKit GTK+ 3.x module allows any pango application to install
236 missing fonts from configured repositories using PackageKit.
237
238 %description gtk3-module -l pl.UTF-8
239 Moduł GTK+ 3.x pozwala każdej aplikacji używającej pango zainstalować
240 brakującą czcionkę ze skonfigurowanych źródeł PackageKit.
241
242 %package -n bash-completion-packagekit
243 Summary:        Bash completion for PackageKit console commands
244 Summary(pl.UTF-8):      Bashowe uzupełnianie parametrów dla poleceń konsolowych PackageKit
245 Group:          Applications/Shells
246 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
247 Requires:       bash-completion >= 2
248
249 %description -n bash-completion-packagekit
250 This package provides bash-completion for PackageKit console commands.
251
252 %description -n bash-completion-packagekit -l pl.UTF-8
253 Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie parametrów dla poleceń
254 konsolowych PackageKit.
255
256 %package -n pm-utils-packagekit
257 Summary:        PackageKit script for pm-utils
258 Summary(pl.UTF-8):      Skrypt PackageKit dla pm-utils
259 Group:          Applications/System
260 Requires:       pm-utils
261
262 %description -n pm-utils-packagekit
263 PackageKit script for pm-utils.
264
265 %description -n pm-utils-packagekit -l pl.UTF-8
266 Skrypt PackageKit dla pm-utils.
267
268 %package -n python-packagekit
269 Summary:        PackageKit Python bindings
270 Summary(pl.UTF-8):      Wiązania PackageKit dla Pythona
271 Group:          Development/Languages/Python
272 Requires:       python-dbus
273 Requires:       python-pygobject
274
275 %description -n python-packagekit
276 PackageKit Python bindings.
277
278 %description -n python-packagekit -l pl.UTF-8
279 Wiązania PackageKit dla Pythona.
280
281 %package -n browser-plugin-packagekit
282 Summary:        PackageKit's browser plugin
283 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka PackageKit do przeglądarek WWW
284 Group:          X11/Libraries
285 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
286 Requires:       browser-plugins >= 2.0
287 Requires:       browser-plugins(%{_target_base_arch})
288
289 %description -n browser-plugin-packagekit
290 PackageKit's plugin for browsers.
291
292 %description -n browser-plugin-packagekit -l pl.UTF-8
293 Wtyczka PackageKit do przeglądarek WWW.
294
295 %prep
296 %setup -q
297 %patch1 -p1
298 %patch2 -p1
299 %patch3 -p0
300 %patch4 -p1
301 %patch5 -p1
302 %patch6 -p1
303
304 %build
305 %if %{with doc}
306 %{__gtkdocize}
307 %endif
308 %{__intltoolize}
309 %{__libtoolize}
310 %{__aclocal} -I m4
311 %{__autoconf}
312 %{__autoheader}
313 %{__automake}
314 %configure \
315         --disable-command-not-found \
316         --disable-dummy \
317         %{!?with_doc:--disable-gtk-doc} \
318         %{!?with_introspection:--disable-introspection} \
319         --disable-silent-rules \
320         --enable-bash-completion=%{bash_compdir} \
321         %{__enable_disable browser browser-plugin} \
322         %{__enable_disable poldek} \
323         %{__enable_disable smart} \
324         %{__enable_disable yum} \
325         %{__enable_disable zif} \
326         --with-default-backend=%{backend} \
327         --with-html-dir=%{_gtkdocdir} \
328         --with-mozilla-plugin-dir=%{_browserpluginsdir} \
329         --with-security-framework=polkit
330 %{__make}
331
332 %install
333 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
334
335 %{__make} install \
336         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
337
338 # use pk-gstreamer-install as codec installer
339 ln -s pk-gstreamer-install $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/gst-install-plugins-helper
340
341 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/pm-utils/sleep.d
342 install -p contrib/pm-utils/95packagekit $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/pm-utils/sleep.d
343
344 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/gtk-{2,3}.0/modules/*.{la,a}
345 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/packagekit-backend/*.{la,a}
346 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/packagekit-backend/libpk_backend_test_*.so
347 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/packagekit-plugins/*.{la,a}
348 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/*.la
349 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/PackageKit/helpers/test_spawn
350
351 %if %{with browser}
352 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_browserpluginsdir}/*.{la,a}
353 %endif
354
355 %if %{with yum}
356 # yumBackend.py can't be compiled (invoked directly), other should be compiled
357 %py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/PackageKit/helpers/yum
358 %py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/PackageKit/helpers/yum
359 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/PackageKit/helpers/yum/yum{Comps,Filter}.py
360 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/PackageKit/helpers/yum/yumBackend.py[co]
361 %endif
362
363 # outdated copies of bg,it
364 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/{bg_BG,it_IT}
365 # fa_IR uses short dir name
366 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/{fa_IR,fa}
367
368 %py_postclean
369
370 %find_lang %{name}
371
372 %clean
373 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
374
375 %post
376 %update_mime_database
377
378 %postun
379 %update_mime_database
380
381 %post   libs -p /sbin/ldconfig
382 %postun libs -p /sbin/ldconfig
383
384 %post -n browser-plugin-packagekit
385 %update_browser_plugins
386
387 %postun -n browser-plugin-packagekit
388 if [ "$1" = 0 ]; then
389         %update_browser_plugins
390 fi
391
392 %files -f %{name}.lang
393 %defattr(644,root,root,755)
394 %doc AUTHORS HACKING MAINTAINERS NEWS README TODO
395 %attr(755,root,root) %{_bindir}/packagekit-bugreport.sh
396 %attr(755,root,root) %{_bindir}/pkcon
397 %attr(755,root,root) %{_bindir}/pkgenpack
398 %attr(755,root,root) %{_bindir}/pkmon
399 %attr(755,root,root) %{_bindir}/pk-debuginfo-install
400 %attr(750,root,root) /etc/cron.daily/packagekit-background.cron
401 %dir %{_libdir}/packagekit-backend
402 %dir %{_libdir}/packagekit-plugins
403 %attr(755,root,root) %{_libdir}/packagekit-plugins/libpk_plugin-check-shared-libraries-in-use.so
404 %attr(755,root,root) %{_libdir}/packagekit-plugins/libpk_plugin-clear-firmware-requests.so
405 %attr(755,root,root) %{_libdir}/packagekit-plugins/libpk_plugin-no-update-process.so
406 %attr(755,root,root) %{_libdir}/packagekit-plugins/libpk_plugin-require-restart.so
407 %attr(755,root,root) %{_libdir}/packagekit-plugins/libpk_plugin-scan-desktop-files.so
408 %attr(755,root,root) %{_libdir}/packagekit-plugins/libpk_plugin-systemd-updates.so
409 %attr(755,root,root) %{_libdir}/packagekit-plugins/libpk_plugin-update-check-processes.so
410 %attr(755,root,root) %{_libdir}/packagekit-plugins/libpk_plugin-update-package-cache.so
411 %attr(755,root,root) %{_libdir}/packagekit-plugins/libpk_plugin_scripts.so
412 %attr(755,root,root) %{_libdir}/packagekitd
413 %attr(755,root,root) %{_libdir}/pk-clear-offline-update
414 %attr(755,root,root) %{_libdir}/pk-offline-update
415 %attr(755,root,root) %{_libdir}/pk-trigger-offline-update
416 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/pk-device-rebind
417 %dir %{_sysconfdir}/PackageKit
418 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/PackageKit/PackageKit.conf
419 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/PackageKit/Vendor.conf
420 %dir %{_sysconfdir}/PackageKit/events
421 %{_sysconfdir}/PackageKit/events/post-transaction.d
422 %{_sysconfdir}/PackageKit/events/pre-transaction.d
423 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/packagekit-background
424 /etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.PackageKit.conf
425 %dir %{_datadir}/PackageKit
426 %dir %{_datadir}/PackageKit/helpers
427 %attr(755,root,root) %{_datadir}/PackageKit/pk-upgrade-distro.sh
428 %{_datadir}/polkit-1/actions/org.freedesktop.packagekit.policy
429 %{_datadir}/polkit-1/rules.d/org.freedesktop.packagekit.rules
430 %{_datadir}/dbus-1/system-services/org.freedesktop.PackageKit.service
431 %{_datadir}/mime/packages/packagekit-catalog.xml
432 %{_datadir}/mime/packages/packagekit-package-list.xml
433 %{_datadir}/mime/packages/packagekit-servicepack.xml
434 %{_mandir}/man1/pkcon.1*
435 %{_mandir}/man1/pk-debuginfo-install.1*
436 %{_mandir}/man1/pk-device-rebind.1*
437 %{_mandir}/man1/pkgenpack.1*
438 %{_mandir}/man1/pkmon.1*
439 %{systemdunitdir}/packagekit.service
440 %{systemdunitdir}/packagekit-offline-update.service
441 %dir /var/cache/PackageKit
442 %dir /var/cache/PackageKit/downloads
443 %dir /var/lib/PackageKit
444 %ghost /var/lib/PackageKit/transactions.db
445
446 %files libs
447 %defattr(644,root,root,755)
448 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libpackagekit-glib2.so.*.*.*
449 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libpackagekit-glib2.so.16
450 %{_libdir}/girepository-1.0/PackageKitGlib-1.0.typelib
451 %{_libdir}/girepository-1.0/PackageKitPlugin-1.0.typelib
452 # NOTE: dbus interface xmls are commonly used:
453 # - at runtime by packagekitd
454 # - for development of applications using PK dbus interface
455 %{_datadir}/dbus-1/interfaces/org.freedesktop.PackageKit.Transaction.xml
456 %{_datadir}/dbus-1/interfaces/org.freedesktop.PackageKit.xml
457
458 %files devel
459 %defattr(644,root,root,755)
460 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libpackagekit-glib2.so
461 %{_pkgconfigdir}/packagekit-glib2.pc
462 %{_pkgconfigdir}/packagekit-plugin.pc
463 %dir %{_includedir}/PackageKit
464 %{_includedir}/PackageKit/packagekit-glib2
465 %{_includedir}/PackageKit/plugin
466 %{_datadir}/gir-1.0/PackageKitGlib-1.0.gir
467 %{_datadir}/gir-1.0/PackageKitPlugin-1.0.gir
468
469 %files static
470 %defattr(644,root,root,755)
471 %{_libdir}/libpackagekit-glib2.a
472
473 %files apidocs
474 %defattr(644,root,root,755)
475 %{_gtkdocdir}/PackageKit
476
477 %if %{with poldek}
478 %files backend-poldek
479 %defattr(644,root,root,755)
480 %attr(755,root,root) %{_libdir}/packagekit-backend/libpk_backend_poldek.so
481 %endif
482
483 %if %{with smart}
484 %files backend-smart
485 %defattr(644,root,root,755)
486 %{_libdir}/packagekit-backend/libpk_backend_smart.so
487 %dir %{_datadir}/PackageKit/helpers/smart
488 %attr(755,root,root) %{_datadir}/PackageKit/helpers/smart/smartBackend.py
489 %endif
490
491 %if %{with yum}
492 %files backend-yum
493 %defattr(644,root,root,755)
494 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/PackageKit/Yum.conf
495 %attr(755,root,root) %{_libdir}/packagekit-backend/libpk_backend_yum.so
496 %dir %{_datadir}/PackageKit/helpers/yum
497 %{_datadir}/PackageKit/helpers/yum/licenses.txt
498 %{_datadir}/PackageKit/helpers/yum/yum-comps-groups.conf
499 %attr(755,root,root) %{_datadir}/PackageKit/helpers/yum/yumBackend.py
500 %{_datadir}/PackageKit/helpers/yum/yumComps.py[co]
501 %{_datadir}/PackageKit/helpers/yum/yumFilter.py[co]
502
503 # yum plugin
504 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/yum/pluginconf.d/refresh-packagekit.conf
505 %{_prefix}/lib/yum-plugins/refresh-packagekit.py
506 %endif
507
508 %if %{with zif}
509 %files backend-zif
510 %defattr(644,root,root,755)
511 %attr(755,root,root) %{_libdir}/packagekit-backend/libpk_backend_zif.so
512 %dir %{_datadir}/PackageKit/helpers/zif
513 %{_datadir}/PackageKit/helpers/zif/licenses.txt
514 %{_datadir}/PackageKit/helpers/zif/zif-comps-groups.conf
515 %endif
516
517 %files gstreamer-plugin
518 %defattr(644,root,root,755)
519 %doc contrib/gstreamer-plugin/README
520 %attr(755,root,root) %{_libdir}/gst-install-plugins-helper
521 %attr(755,root,root) %{_libdir}/pk-gstreamer-install
522
523 %files gtk-module
524 %defattr(644,root,root,755)
525 %doc contrib/gtk-module/{GLASS.txt,README}
526 %attr(755,root,root) %{_libdir}/gtk-2.0/modules/libpk-gtk-module.so
527
528 %files gtk3-module
529 %defattr(644,root,root,755)
530 %attr(755,root,root) %{_libdir}/gtk-3.0/modules/libpk-gtk-module.so
531 %{_libdir}/gnome-settings-daemon-3.0/gtk-modules/pk-gtk-module.desktop
532
533 %files -n bash-completion-packagekit
534 %defattr(644,root,root,755)
535 %{bash_compdir}/pkcon
536
537 %files -n pm-utils-packagekit
538 %defattr(644,root,root,755)
539 %attr(755,root,root) %{_libdir}/pm-utils/sleep.d/95packagekit
540
541 %files -n python-packagekit
542 %defattr(644,root,root,755)
543 %dir %{py_sitescriptdir}/packagekit
544 %{py_sitescriptdir}/packagekit/*.py[co]
545
546 %if %{with browser}
547 %files -n browser-plugin-packagekit
548 %defattr(644,root,root,755)
549 %attr(755,root,root) %{_browserpluginsdir}/packagekit-plugin.so
550 %endif
This page took 0.063818 seconds and 2 git commands to generate.