- pl, files cleanups
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Tue, 13 Dec 2005 18:19:41 +0000 (18:19 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    MonetDB.spec -> 1.4

MonetDB.spec

index f2c298f..da1920e 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
-#
 Summary:       Fast database engine
+Summary(pl):   Szybki silnik baz danych
 Name:          MonetDB
 Version:       4.8.2
 Release:       1
@@ -21,15 +21,31 @@ areas for using traditional database technology in a real-time manner.
 MonetDB has been successfully applied in high-performance applications
 for data mining, OLAP, GIS, XML Query, text and multimedia retrieval.
 
+%description -l pl
+MonetDB to wysokowydajny system baz danych o otwartych ¼ród³ach
+tworzony w CWI - Institute for Mathematics and Computer Science
+Research of The Netherlands (Instytucie Matematyki i Nauk
+Informatycznych Holandii). Zosta³ zaprojektowany aby zapewniæ wysok±
+wydajno¶æ przy z³o¿onych zapytaniach dla du¿ych baz danych, np.
+³±cz±cych tabele z setkami kolumn i wieloma milionami wierszy. Jako
+taki MonetDB mo¿e byæ u¿ywany w takich zastosowaniach aplikacyjnych, w
+których tradycyjne technologie bazodanowe nie sprawdza³y siê w czasie
+rzeczywistym. MonetDB zosta³ z sukcesem zastosowanych w
+wysokowydajnych aplikacjach z zakresu górnistwa, OLAP, GIS, zapytañ
+XML, przetwarzania tekstu i multimediów.
+
 %package devel
 Summary:       Header files for MonetDB
 Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe MonetDB
 Group:         Development/Libraries
-#Requires:     %{name} = %{version}-%{release}
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 
 %description devel
 This is the package containing the header files for MonetDB.
 
+%description devel -l pl
+Ten pakiet zawiera pliki nag³ówkowe MonetDB.
+
 %prep
 %setup -q
 
@@ -43,19 +59,25 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{__make} install \
        DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
 
+rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/{%{name},php}/*.la
+
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
+%post  -p /sbin/ldconfig
+%postun        -p /sbin/ldconfig
+
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
 #%doc AUTHORS CREDITS ChangeLog NEWS README THANKS TODO
 %{_sysconfdir}/MonetDB.conf
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/*.so.*.*.*
 %dir %{_libdir}/%{name}
 %{_libdir}/%{name}/*.mil
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*.so.*
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*.so
-%attr(755,root,root) %{_libdir}/*.so.*
+# XXX: php-* module?
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/php/*.so.*
 %dir %{_datadir}/%{name}
 %{_datadir}/%{name}/*.mil
@@ -68,10 +90,10 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %files devel
 %defattr(644,root,root,755)
-%{_includedir}/%{name}
-%{_libdir}/%{name}/*.la
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/*.so
 %{_libdir}/*.la
+%{_includedir}/%{name}
 %{_pkgconfigdir}/MonetDB.pc
 %{_datadir}/%{name}/conf
-%attr(755,root,root) %{_libdir}/php/*.la
+# XXX: missing dir?
 %{_libdir}/autogen/*.py
This page took 0.114857 seconds and 4 git commands to generate.