- updated to 1.8.0
[packages/DevIL.git] / DevIL.spec
1 Summary:        Full featured image library
2 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka obsługi obrazów z mnóstwem funkcji
3 Name:           DevIL
4 Version:        1.8.0
5 Release:        1
6 License:        LGPL v2.1
7 Group:          Libraries
8 Source0:        http://downloads.sourceforge.net/openil/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  4d8c21aa4822ac86d77e44f8d7c9becd
10 Patch0:         %{name}-cmake.patch
11 Patch1:         %{name}-info.patch
12 Patch2:         %{name}-ILUT.patch
13 URL:            http://openil.sourceforge.net/
14 BuildRequires:  OpenEXR-devel
15 BuildRequires:  OpenGL-GLU-devel
16 BuildRequires:  SDL-devel >= 1.2.5
17 BuildRequires:  allegro-devel >= 4.1.16
18 BuildRequires:  cmake >= 2.6
19 BuildRequires:  jasper-devel
20 BuildRequires:  lcms2-devel >= 2
21 BuildRequires:  libjpeg-devel
22 BuildRequires:  libmng-devel
23 BuildRequires:  libpng-devel
24 BuildRequires:  libtiff-devel
25 BuildRequires:  pkgconfig
26 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.605
27 BuildRequires:  squish-devel
28 BuildRequires:  sed >= 4.0
29 BuildRequires:  unzip
30 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
31 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
32
33 %description
34 Developer's Image Library (DevIL) is a programmer's library to develop
35 applications with very powerful image loading capabilities, yet is
36 easy for a developer to learn and use. Ultimate control of images is
37 left to the developer, so unnecessary conversions, etc. are not
38 performed. DevIL utilizes a simple, yet powerful, syntax. DevIL can
39 load, save, convert, manipulate, filter and display a wide variety of
40 image formats.
41
42 Currently, DevIL can load .bmp, .cut, .dds, .doom, .gif, .ico, .icns,
43 .jp2, .jpg, .lbm, .mdl, .mng, .pal, .pbm, .pcd, .pcx, .pgm, .pic,
44 .png, .ppm, .psd, .psp, .raw, .sgi, .tga and .tif files.
45
46 Formats supported for saving include .bmp, .dds, .h, .jpg, .pal, .pbm,
47 .pcx, .pgm, .png, .ppm, .raw, .sgi, .tga and .tif.
48
49 %description -l pl.UTF-8
50 Developer's Image Library (DevIL) jest biblioteką programisty
51 pozwalającą tworzyć aplikacje z potężnymi możliwościami ładowania
52 obrazów. Pozostaje przy tym łatwa w użyciu i prosta do nauczenia się.
53 Ostateczna kontrola nad obrazami jest zostawiona programiście, nie
54 wprowadza się niepotrzebnych konwersji, itp. DevIL używa prostej, lecz
55 potężnej składni poleceń, wzorowanej na OpenGL-u. DevIL potrafi
56 ładować, zapisywać, konwertować, manipulować, filtrować szeroki
57 wachlarz formatów plików graficznych.
58
59 W chwili obecnej DevIL odczytuje pliki z rozszerzeniami bmp, cut, dds,
60 doom, gif, icns, ico, jp2, jpg, lbm, mdl, mng, pal, pbm, pcd, pcx,
61 pgm, pic, png, ppm, psd, psp, raw, sgi, tga i tif.
62
63 Obsługiwane jest zapisywanie do plików bmp, dds, h, jpg, pal, pbm,
64 pcx, pgm, png, ppm, raw, sgi, tga i tif.
65
66 %package devel
67 Summary:        DevIL development files
68 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe bibliotek DevIL
69 Group:          Development/Libraries
70 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
71 Requires:       OpenEXR-devel
72 Requires:       jasper-devel
73 Requires:       lcms-devel
74 Requires:       libjpeg-devel
75 Requires:       libmng-devel
76 Requires:       libpng-devel
77 Requires:       libtiff-devel
78 Requires:       squish-devel
79 Obsoletes:      DevIL-static
80
81 %description devel
82 DevIL development files (for IL and ILU libraries).
83
84 %description devel -l pl.UTF-8
85 Pliki nagłówkowe bibliotek DevIL (IL i ILU).
86
87 %package ILUT
88 Summary:        DevIL ILUT library
89 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka DevIL ILUT
90 Group:          Libraries
91 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
92 Requires:       SDL >= 1.2.5
93 Requires:       allegro >= 4.1.16
94
95 %description ILUT
96 DevIL ILUT library - connection to higher level libraries.
97
98 %description ILUT -l pl.UTF-8
99 Biblioteka DevIL ILUT - łącznik z bibliotekami wyższego poziomu.
100
101 %package ILUT-devel
102 Summary:        Development files for DevIL ILUT library
103 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki DevIL ILUT
104 Group:          Development/Libraries
105 Requires:       %{name}-ILUT = %{version}-%{release}
106 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
107 Requires:       OpenGL-GLU-devel
108 Requires:       SDL-devel >= 1.2.5
109 Requires:       allegro-devel >= 4.1.16
110 Requires:       xorg-lib-libXext-devel
111 Obsoletes:      DevIL-ILUT-static
112
113 %description ILUT-devel
114 Development files for DevIL ILUT library.
115
116 %description ILUT-devel -l pl.UTF-8
117 Pliki programistyczne biblioteki DevIL ILUT.
118
119 %package doc
120 Summary:        DevIL documentation
121 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja DevIL
122 Group:          Documentation
123
124 %description doc
125 DevIL documentation.
126
127 %description doc -l pl.UTF-8
128 Dokumentacja DevIL.
129
130 %prep
131 %setup -q -n DevIL
132 %patch0 -p1
133 %patch1 -p1
134 %patch2 -p1
135
136 %build
137 # although there is configure.ac, but it misses some auxiliary files (m4/*)
138 # and Makefile.am files are outdated (refer to no longer existing *.c files)
139 install -d DevIL/build
140 cd DevIL/build
141 %cmake ..
142
143 # info is not covered by CMakeLists
144 cd ../docs
145 # missing file
146 cat >version.texi <<EOF
147 @set UPDATED 8 March 2009
148 @set UPDATED-MONTH March 2009
149 @set EDITION %{version}
150 @set VERSION %{version}
151 EOF
152 makeinfo DevIL_manual.texi
153
154 %install
155 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
156
157 %{__make} -C DevIL/build install \
158         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
159
160 install -Dp DevIL/docs/DevIL_manual.info $RPM_BUILD_ROOT%{_infodir}/DevIL_manual.info
161
162 %clean
163 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
164
165 %post   -p /sbin/ldconfig
166 %postun -p /sbin/ldconfig
167
168 %post   devel -p /sbin/postshell
169 -/usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir}
170
171 %postun devel -p /sbin/postshell
172 -/usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir}
173
174 %files
175 %defattr(644,root,root,755)
176 %doc DevIL/{AUTHORS,CREDITS,ChangeLog,NEWS,README.md,TODO}
177 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ilur
178 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libIL.so.*.*.*
179 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libIL.so.1
180 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libILU.so.*.*.*
181 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libILU.so.1
182
183 %files devel
184 %defattr(644,root,root,755)
185 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libIL.so
186 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libILU.so
187 %dir %{_includedir}/IL
188 %{_includedir}/IL/il.h
189 %{_includedir}/IL/ilu.h
190 %{_includedir}/IL/ilu_region.h
191 %{_pkgconfigdir}/IL.pc
192 %{_pkgconfigdir}/ILU.pc
193 %{_infodir}/DevIL_manual.info*
194
195 %files ILUT
196 %defattr(644,root,root,755)
197 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libILUT.so.*.*.*
198 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libILUT.so.1
199
200 %files ILUT-devel
201 %defattr(644,root,root,755)
202 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libILUT.so
203 %{_includedir}/IL/devil_cpp_wrapper.hpp
204 %{_includedir}/IL/ilut.h
205 %{_pkgconfigdir}/ILUT.pc
206
207 %files doc
208 %defattr(644,root,root,755)
209 %doc DevIL-docs/DevIL*.pdf
This page took 0.122019 seconds and 3 git commands to generate.