- updated to 1.8.0
[packages/DevIL.git] / DevIL.spec
CommitLineData
b26e6e51 1Summary: Full featured image library
9d1f46ef 2Summary(pl.UTF-8): Biblioteka obsługi obrazów z mnóstwem funkcji
b26e6e51 3Name: DevIL
550c3aa5
JB
4Version: 1.8.0
5Release: 1
16a5e177 6License: LGPL v2.1
b26e6e51 7Group: Libraries
549f5ea9 8Source0: http://downloads.sourceforge.net/openil/%{name}-%{version}.tar.gz
550c3aa5
JB
9# Source0-md5: 4d8c21aa4822ac86d77e44f8d7c9becd
10Patch0: %{name}-cmake.patch
11Patch1: %{name}-info.patch
12Patch2: %{name}-ILUT.patch
b26e6e51 13URL: http://openil.sourceforge.net/
6a2717dc 14BuildRequires: OpenEXR-devel
663a085f
JB
15BuildRequires: OpenGL-GLU-devel
16BuildRequires: SDL-devel >= 1.2.5
17BuildRequires: allegro-devel >= 4.1.16
550c3aa5 18BuildRequires: cmake >= 2.6
16a5e177 19BuildRequires: jasper-devel
550c3aa5 20BuildRequires: lcms2-devel >= 2
b26e6e51 21BuildRequires: libjpeg-devel
22BuildRequires: libmng-devel
23BuildRequires: libpng-devel
24BuildRequires: libtiff-devel
9731601b 25BuildRequires: pkgconfig
550c3aa5 26BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.605
e74167f1 27BuildRequires: squish-devel
5921fce3 28BuildRequires: sed >= 4.0
5a07b428 29BuildRequires: unzip
6a2717dc 30BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
b26e6e51 31BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
32
b26e6e51 33%description
34Developer's Image Library (DevIL) is a programmer's library to develop
35applications with very powerful image loading capabilities, yet is
36easy for a developer to learn and use. Ultimate control of images is
37left to the developer, so unnecessary conversions, etc. are not
38performed. DevIL utilizes a simple, yet powerful, syntax. DevIL can
39load, save, convert, manipulate, filter and display a wide variety of
40image formats.
41
16a5e177
JB
42Currently, DevIL can load .bmp, .cut, .dds, .doom, .gif, .ico, .icns,
43.jp2, .jpg, .lbm, .mdl, .mng, .pal, .pbm, .pcd, .pcx, .pgm, .pic,
44.png, .ppm, .psd, .psp, .raw, .sgi, .tga and .tif files.
b26e6e51 45
46Formats supported for saving include .bmp, .dds, .h, .jpg, .pal, .pbm,
47.pcx, .pgm, .png, .ppm, .raw, .sgi, .tga and .tif.
48
e247203e
JR
49%description -l pl.UTF-8
50Developer's Image Library (DevIL) jest biblioteką programisty
51pozwalającą tworzyć aplikacje z potężnymi możliwościami ładowania
52obrazów. Pozostaje przy tym łatwa w użyciu i prosta do nauczenia się.
53Ostateczna kontrola nad obrazami jest zostawiona programiście, nie
54wprowadza się niepotrzebnych konwersji, itp. DevIL używa prostej, lecz
55potężnej składni poleceń, wzorowanej na OpenGL-u. DevIL potrafi
56ładować, zapisywać, konwertować, manipulować, filtrować szeroki
57wachlarz formatów plików graficznych.
b26e6e51 58
59W chwili obecnej DevIL odczytuje pliki z rozszerzeniami bmp, cut, dds,
16a5e177
JB
60doom, gif, icns, ico, jp2, jpg, lbm, mdl, mng, pal, pbm, pcd, pcx,
61pgm, pic, png, ppm, psd, psp, raw, sgi, tga i tif.
b26e6e51 62
6a2717dc
JB
63Obsługiwane jest zapisywanie do plików bmp, dds, h, jpg, pal, pbm,
64pcx, pgm, png, ppm, raw, sgi, tga i tif.
b26e6e51 65
66%package devel
6a2717dc
JB
67Summary: DevIL development files
68Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe bibliotek DevIL
b26e6e51 69Group: Development/Libraries
51c3e4ff 70Requires: %{name} = %{version}-%{release}
6a2717dc 71Requires: OpenEXR-devel
16a5e177 72Requires: jasper-devel
663a085f
JB
73Requires: lcms-devel
74Requires: libjpeg-devel
75Requires: libmng-devel
76Requires: libpng-devel
77Requires: libtiff-devel
e74167f1 78Requires: squish-devel
550c3aa5 79Obsoletes: DevIL-static
b26e6e51 80
81%description devel
6a2717dc 82DevIL development files (for IL and ILU libraries).
b26e6e51 83
e247203e 84%description devel -l pl.UTF-8
6a2717dc
JB
85Pliki nagłówkowe bibliotek DevIL (IL i ILU).
86
6a2717dc
JB
87%package ILUT
88Summary: DevIL ILUT library
89Summary(pl.UTF-8): Biblioteka DevIL ILUT
90Group: Libraries
91Requires: %{name} = %{version}-%{release}
92Requires: SDL >= 1.2.5
93Requires: allegro >= 4.1.16
94
95%description ILUT
96DevIL ILUT library - connection to higher level libraries.
97
739f9dbd 98%description ILUT -l pl.UTF-8
6a2717dc
JB
99Biblioteka DevIL ILUT - łącznik z bibliotekami wyższego poziomu.
100
101%package ILUT-devel
102Summary: Development files for DevIL ILUT library
103Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki DevIL ILUT
104Group: Development/Libraries
105Requires: %{name}-ILUT = %{version}-%{release}
106Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
107Requires: OpenGL-GLU-devel
108Requires: SDL-devel >= 1.2.5
109Requires: allegro-devel >= 4.1.16
110Requires: xorg-lib-libXext-devel
550c3aa5 111Obsoletes: DevIL-ILUT-static
6a2717dc
JB
112
113%description ILUT-devel
114Development files for DevIL ILUT library.
115
116%description ILUT-devel -l pl.UTF-8
117Pliki programistyczne biblioteki DevIL ILUT.
118
b26e6e51 119%package doc
120Summary: DevIL documentation
9d1f46ef 121Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja DevIL
462875c5 122Group: Documentation
b26e6e51 123
124%description doc
125DevIL documentation.
126
e247203e 127%description doc -l pl.UTF-8
b26e6e51 128Dokumentacja DevIL.
129
130%prep
550c3aa5 131%setup -q -n DevIL
c7956080 132%patch0 -p1
e74167f1
JB
133%patch1 -p1
134%patch2 -p1
b26e6e51 135
b26e6e51 136%build
550c3aa5
JB
137# although there is configure.ac, but it misses some auxiliary files (m4/*)
138# and Makefile.am files are outdated (refer to no longer existing *.c files)
139install -d DevIL/build
140cd DevIL/build
141%cmake ..
142
143# info is not covered by CMakeLists
144cd ../docs
145# missing file
146cat >version.texi <<EOF
147@set UPDATED 8 March 2009
148@set UPDATED-MONTH March 2009
149@set EDITION %{version}
150@set VERSION %{version}
151EOF
152makeinfo DevIL_manual.texi
b26e6e51 153
154%install
155rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
156
550c3aa5 157%{__make} -C DevIL/build install \
19d04b2f 158 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
b26e6e51 159
550c3aa5
JB
160install -Dp DevIL/docs/DevIL_manual.info $RPM_BUILD_ROOT%{_infodir}/DevIL_manual.info
161
b26e6e51 162%clean
163rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
164
b388cc31
AG
165%post -p /sbin/ldconfig
166%postun -p /sbin/ldconfig
167
6a2717dc
JB
168%post devel -p /sbin/postshell
169-/usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir}
170
171%postun devel -p /sbin/postshell
172-/usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir}
173
b26e6e51 174%files
175%defattr(644,root,root,755)
550c3aa5 176%doc DevIL/{AUTHORS,CREDITS,ChangeLog,NEWS,README.md,TODO}
6a2717dc 177%attr(755,root,root) %{_bindir}/ilur
663a085f 178%attr(755,root,root) %{_libdir}/libIL.so.*.*.*
16a5e177 179%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libIL.so.1
663a085f 180%attr(755,root,root) %{_libdir}/libILU.so.*.*.*
16a5e177 181%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libILU.so.1
b26e6e51 182
183%files devel
184%defattr(644,root,root,755)
663a085f
JB
185%attr(755,root,root) %{_libdir}/libIL.so
186%attr(755,root,root) %{_libdir}/libILU.so
6a2717dc
JB
187%dir %{_includedir}/IL
188%{_includedir}/IL/il.h
189%{_includedir}/IL/ilu.h
190%{_includedir}/IL/ilu_region.h
191%{_pkgconfigdir}/IL.pc
192%{_pkgconfigdir}/ILU.pc
193%{_infodir}/DevIL_manual.info*
194
6a2717dc
JB
195%files ILUT
196%defattr(644,root,root,755)
197%attr(755,root,root) %{_libdir}/libILUT.so.*.*.*
198%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libILUT.so.1
199
200%files ILUT-devel
201%defattr(644,root,root,755)
202%attr(755,root,root) %{_libdir}/libILUT.so
203%{_includedir}/IL/devil_cpp_wrapper.hpp
204%{_includedir}/IL/ilut.h
6a2717dc
JB
205%{_pkgconfigdir}/ILUT.pc
206
b26e6e51 207%files doc
208%defattr(644,root,root,755)
550c3aa5 209%doc DevIL-docs/DevIL*.pdf
This page took 0.567786 seconds and 4 git commands to generate.