- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:39 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    BackupPC.spec -> 1.67

BackupPC.spec

index 23bb845..ea0b674 100644 (file)
@@ -13,7 +13,7 @@
 %include       /usr/lib/rpm/macros.perl
 
 Summary:       A high-performance, enterprise-grade system for backing up
-Summary(pl):   Wysoko wydajny, profesjonalnej klasy system do kopii zapasowych
+Summary(pl.UTF-8):   Wysoko wydajny, profesjonalnej klasy system do kopii zapasowych
 Name:          backuppc
 Version:       2.1.2
 Release:       4
@@ -83,36 +83,36 @@ features not found in any other backup solution:
   performed in parallel.
 - and more to discover in the manual...
 
-%description -l pl
-BackupPC jest oparty na dyskach, a nie ta¶mach. Ta osobliwo¶æ daje
-mo¿liwo¶ci, których nie maj± inne rozwi±zania problemu kopii
+%description -l pl.UTF-8
+BackupPC jest oparty na dyskach, a nie taśmach. Ta osobliwość daje
+możliwości, których nie mają inne rozwiązania problemu kopii
 zapasowych:
-- Inteligentny schemat ¶ci±gania minimalizuje zajmowane miejsce i
-  ilo¶æ operacji wej¶cia/wyj¶cia na dysku. Takie same pliki s±
-  przechowywane tylko raz (przy u¿yciu twardych dowi±zañ), co daje
-  znacz±c± oszczêdno¶æ w miejscu na dysku i czasie zapisu.
+- Inteligentny schemat ściągania minimalizuje zajmowane miejsce i
+  ilość operacji wejścia/wyjścia na dysku. Takie same pliki są
+  przechowywane tylko raz (przy użyciu twardych dowiązań), co daje
+  znaczącą oszczędność w miejscu na dysku i czasie zapisu.
 - Opcjonalna kompresja pozwala na dalsze ograniczenie rozmiaru.
-  Obci±¿enie procesora jest ma³e, poniewa¿ tylko nowe pliki musz± byæ
+  Obciążenie procesora jest małe, ponieważ tylko nowe pliki muszą być
   kompresowane.
-- Potê¿ny interfejs u¿ytkownika HTTP/CGI pozwala administratorom
-  przegl±daæ pliki logów, konfiguracjê i aktualny stan oraz u¿ytkownikom
-  rozpoczynaæ lub przerywaæ tworzenie kopii oraz szybko przegl±daæ i
-  odtwarzaæ pliki z kopii zapasowych.
+- Potężny interfejs użytkownika HTTP/CGI pozwala administratorom
+  przeglądać pliki logów, konfigurację i aktualny stan oraz użytkownikom
+  rozpoczynać lub przerywać tworzenie kopii oraz szybko przeglądać i
+  odtwarzać pliki z kopii zapasowych.
 - Nie jest wymagane oprogramowanie po stronie klienta. Na WinXX
-  u¿ywany jest protokó³ SMB lub rsync (specjalnie przygotowana wersja
-  pod cygwinem). Na klientach linuksowych lub uniksowych mo¿na u¿ywaæ
+  używany jest protokół SMB lub rsync (specjalnie przygotowana wersja
+  pod cygwinem). Na klientach linuksowych lub uniksowych można używać
   rsynca lub tara (po ssh/rsh/NFS).
-- Dostêpne s± elastyczne opcje odzyskiwania. Mo¿na ¶ci±gaæ pojedyncze
-  pliki z kopii bezpo¶rednio z interfejsu CGI. Tak¿e archiwa zip lub tar
-  z wybranymi plikami lub katalogami mog± byæ ¶ci±gane z poziomu
+- Dostępne są elastyczne opcje odzyskiwania. Można ściągać pojedyncze
+  pliki z kopii bezpośrednio z interfejsu CGI. Także archiwa zip lub tar
+  z wybranymi plikami lub katalogami mogą być ściągane z poziomu
   interfejsu CGI.
-- BackupPC obs³uguje ¶rodowiska przeno¶ne, gdzie laptopy s± pod³±czane
-  do sieci tylko z przerwami i maj± dynamiczne adresy IP (z DHCP).
-- Elastyczna konfiguracja parametrów pozwala na wykonywanie wielu
-  kopii równolegle.
-- Istnieje mo¿liwo¶æ nagrywania backupu na inne no¶niki (tasmy,
+- BackupPC obsługuje środowiska przenośne, gdzie laptopy są podłączane
+  do sieci tylko z przerwami i mają dynamiczne adresy IP (z DHCP).
+- Elastyczna konfiguracja parametrów pozwala na wykonywanie wielu
+  kopii równolegle.
+- Istnieje możliwość nagrywania backupu na inne nośniki (tasmy,
   DVD-R/RW, CD-R/RW i inne)
-- Wiele wiêcej mo¿na odkryæ w manualu...
+- Wiele więcej można odkryć w manualu...
 
 %prep
 %setup -q -n BackupPC-%{version}
This page took 0.22501 seconds and 4 git commands to generate.