c3f2f4dc16347972383b66155fcaa0f6bdde2b44
[packages/BackupPC.git] / BackupPC.spec
1
2 # - now path in browser is  http://localhost/cgi/BackupPC/BackupPC_Admin
3 # TODO:
4 # - polish translation in SOURCE/backuppc-pl.pm
5 # - patch for service user - now is static backuppc
6 # - patch at user and gid/uid user - http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?thread_id=6201024&forum_id=17540
7 # - compliant to FHS - http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?thread_id=5602342&forum_id=17540 - directory /var/log/backuppc
8 # - change or/and add Requires for  --bin-path sendmail=%{_sbindir}/sendmail
9 # - correct config file
10
11 %define         BPCuser         http
12 %define         BPCgroup        http
13 %include        /usr/lib/rpm/macros.perl
14
15 Summary:        A high-performance, enterprise-grade system for backing up
16 Summary(pl.UTF-8):      Wysoko wydajny, profesjonalnej klasy system do kopii zapasowych
17 Name:           backuppc
18 Version:        2.1.2
19 Release:        4
20 License:        GPL
21 Group:          Networking/Utilities
22 Source0:        http://dl.sourceforge.net/backuppc/BackupPC-%{version}.tar.gz
23 # Source0-md5:  72fc0f09084f44c42ba5d22451cfe29b
24 Source1:        %{name}_apache.conf
25 Source2:        %{name}-pl.pm
26 Patch0:         %{name}-%{version}pl2.patch
27 Patch1:         %{name}-usernotexist.patch
28 Patch2:         %{name}-pathtodocs.patch
29 URL:            http://backuppc.sourceforge.net/
30 BuildRequires:  perl-Compress-Zlib
31 BuildRequires:  perl-Digest-MD5
32 BuildRequires:  perl-devel >= 1:5.6.0
33 BuildRequires:  rpm-perlprov
34 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.268
35 BuildRequires:  sed >= 4.0
36 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
37 Requires:       apache(mod_auth)
38 Requires:       apache(mod_perl)
39 Requires:       par2cmdline
40 Requires:       perl-Archive-Zip
41 Requires:       perl-Compress-Bzip2
42 Requires:       perl-Compress-Zlib
43 Requires:       perl-File-RsyncP >= 0.52
44 Requires:       rc-scripts
45 Requires:       rsync
46 Requires:       samba-client
47 Requires:       sperl
48 Requires:       tar > 1.13
49 Requires:       webapps
50 Provides:       group(%{BPCgroup})
51 Provides:       user(%{BPCuser})
52 Obsoletes:      BackupPC
53 BuildArch:      noarch
54 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
55
56 %define         _webapps        /etc/webapps
57 %define         _webapp         %{name}
58
59 %description
60 BackupPC is disk based and not tape based. This particularity allows
61 features not found in any other backup solution:
62 - Clever pooling scheme minimizes disk storage and disk I/O. Identical
63   files across multiple backups of the same or different PC are stored
64   only once (using hard links), resulting in substantial savings in disk
65   storage and disk writes.
66 - Optional compression provides additional reductions in storage. CPU
67   impact of compression is low since only new files (those not already
68   in the pool) need to be compressed.
69 - A powerful http/cgi user interface allows administrators to view log
70   files, configuration, current status and allows users to initiate and
71   cancel backups and browse and restore files from backups very quickly.
72 - No client-side software is needed. On WinXX the SMB protocol is
73   used. On Linux or unix clients, rsync or tar (over ssh/rsh/NFS) can be
74   used.
75 - Flexible restore options. Single files can be downloaded from any
76   backup directly from the CGI interface. Zip or Tar archives for
77   selected files or directories can also be downloaded from the CGI
78   interface.
79 - BackupPC supports mobile environments where laptops are only
80   intermittently connected to the network and have dynamic IP addresses
81   (DHCP).
82 - Flexible configuration parameters allow multiple backups to be
83   performed in parallel.
84 - and more to discover in the manual...
85
86 %description -l pl.UTF-8
87 BackupPC jest oparty na dyskach, a nie taśmach. Ta osobliwość daje
88 możliwości, których nie mają inne rozwiązania problemu kopii
89 zapasowych:
90 - Inteligentny schemat ściągania minimalizuje zajmowane miejsce i
91   ilość operacji wejścia/wyjścia na dysku. Takie same pliki są
92   przechowywane tylko raz (przy użyciu twardych dowiązań), co daje
93   znaczącą oszczędność w miejscu na dysku i czasie zapisu.
94 - Opcjonalna kompresja pozwala na dalsze ograniczenie rozmiaru.
95   Obciążenie procesora jest małe, ponieważ tylko nowe pliki muszą być
96   kompresowane.
97 - Potężny interfejs użytkownika HTTP/CGI pozwala administratorom
98   przeglądać pliki logów, konfigurację i aktualny stan oraz użytkownikom
99   rozpoczynać lub przerywać tworzenie kopii oraz szybko przeglądać i
100   odtwarzać pliki z kopii zapasowych.
101 - Nie jest wymagane oprogramowanie po stronie klienta. Na WinXX
102   używany jest protokół SMB lub rsync (specjalnie przygotowana wersja
103   pod cygwinem). Na klientach linuksowych lub uniksowych można używać
104   rsynca lub tara (po ssh/rsh/NFS).
105 - Dostępne są elastyczne opcje odzyskiwania. Można ściągać pojedyncze
106   pliki z kopii bezpośrednio z interfejsu CGI. Także archiwa zip lub tar
107   z wybranymi plikami lub katalogami mogą być ściągane z poziomu
108   interfejsu CGI.
109 - BackupPC obsługuje środowiska przenośne, gdzie laptopy są podłączane
110   do sieci tylko z przerwami i mają dynamiczne adresy IP (z DHCP).
111 - Elastyczna konfiguracja parametrów pozwala na wykonywanie wielu
112   kopii równolegle.
113 - Istnieje możliwość nagrywania backupu na inne nośniki (tasmy,
114   DVD-R/RW, CD-R/RW i inne)
115 - Wiele więcej można odkryć w manualu...
116
117 %prep
118 %setup -q -n BackupPC-%{version}
119 %patch0 -p1
120 %patch1 -p1
121 %patch2 -p1
122
123 sed -i -e 's#!/bin/perl#!%{__perl}#' configure.pl
124 sed -i -e 's#!/bin/perl#!%{__perl}#' {bin,cgi-bin,doc}/*
125 sed -i -e 's#!/bin/perl#!%{__perl}#' */src/*
126 sed -i -e 's#!/bin/perl#!%{__perl}#' */*/*/*.pm
127
128 pod2man --section=8 --center="BackupPC manual" doc/BackupPC.pod backuppc.8
129 %{__perl} -e "s/.IX Title.*/.SH NAME\nbackuppc \\- BackupPC manual/g" -p -i.tmp backuppc.8
130
131 %install
132 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
133 install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{rc.d/init.d,httpd/httpd.conf} \
134                         $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man8 \
135                         $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/www/{html,cgi-bin,html/doc} \
136                         $RPM_BUILD_ROOT%{_var}/{lib/%{name}/pc/localhost,log} \
137                         $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/conf \
138                         $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
139
140 %{__perl} configure.pl \
141         --batch \
142         --bin-path perl=%{__perl} \
143         --bin-path tar=/bin/tar \
144         --bin-path smbclient=%{_bindir}/smbclient \
145         --bin-path nmblookup=%{_bindir}/nmblookup \
146         --bin-path rsync=%{_bindir}/rsync \
147         --bin-path ping=/bin/echo \
148         --bin-path df=/bin/df \
149         --bin-path ssh=%{_bindir}/ssh \
150         --bin-path sendmail=%{_sbindir}/sendmail \
151         --bin-path par2=%{_bindir}/par \
152         --bin-path hostname=/bin/hostname \
153         --bin-path split=%{_bindir}/split \
154         --bin-path cat=/bin/cat \
155         --bin-path gzip=/bin/gzip \
156         --bin-path bzip2=%{_bindir}/bzip2 \
157         --cgi-dir %{_datadir}/%{name}/www/cgi-bin \
158         --data-dir %{_var}/lib/%{name} \
159         --dest-dir $RPM_BUILD_ROOT \
160         --hostname localhost \
161         --html-dir %{_datadir}/%{name}/www/html \
162         --html-dir-url /BackupPC \
163         --install-dir %{_usr} \
164         --uid-ignore
165 #       --config-path
166
167 #change user in init script
168 sed -i -e 's#--user backuppc#--user %{BPCuser}#' init.d/linux-backuppc
169 #change user in config file
170 sed -i -e "s#'backuppc';#'%{BPCuser}';#" $RPM_BUILD_ROOT%{_var}/lib/%{name}/conf/config.pl
171 sed -i -e 's/$Conf{SendmailPath} =/#$Conf{SendmailPath} =/' $RPM_BUILD_ROOT%{_var}/lib/%{name}/conf/config.pl
172
173 install init.d/linux-backuppc $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/backuppc
174 install backuppc.8 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man8
175 install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/BackupPC/Lang/pl.pm
176 install doc/* $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/www/html/doc
177 # Cleanups:
178 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/www/html/CVS
179 rm -rdf $RPM_BUILD_ROOT%{_prefix}/doc
180
181 # symlinks
182 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_var}/lib/%{name}/conf/* $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
183 rm -rdf $RPM_BUILD_ROOT%{_var}/lib/%{name}/conf
184
185 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_var}/lib/%{name}
186 ln -sf %{_sysconfdir}/%{name} $RPM_BUILD_ROOT%{_var}/lib/%{name}/conf
187
188 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_var}/log
189 ln -sf %{_var}/lib/%{name}/log %{name}
190
191 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/www/cgi-bin
192 ln -sf BackupPC_Admin index.cgi
193
194 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/www/html/BackupPC_stnd.css \
195         $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
196
197 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/www/html
198 ln -sf %{_sysconfdir}/%{name}/BackupPC_stnd.css BackupPC_stnd.css
199
200 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_webapps}/%{_webapp}
201 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_webapps}/%{_webapp}/apache.conf
202 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_webapps}/%{_webapp}/httpd.conf
203 touch $RPM_BUILD_ROOT%{_webapps}/%{_webapp}/htpasswd
204
205 %if 0
206 %pre
207 # Add the "backuppc" user and "http" group
208 %groupadd -g 150 %{BPCgroup}
209 %useradd -c "system user for %{name}" -u 150 -d /var/lib/backuppc -s /bin/false -g %{BPCgroup} %{BPCuser}
210 %endif
211
212 %post
213 %service backuppc restart "BackupPC"
214
215 %preun
216 if [ "$1" = "0" ]; then
217         %service backuppc stop
218         /sbin/chkconfig --del backuppc
219 fi
220
221 %postun
222 if [ "$1" = "0" ]; then
223         %userremove %{BPCuser}
224         %groupremove %{BPCgroup}
225 fi
226
227 %clean
228 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
229
230 %files
231 %defattr(644,root,root,755)
232 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
233 %attr(755,root,root) %{_datadir}/%{name}/www/cgi-bin/BackupPC_Admin
234 %dir %{_datadir}/%{name}
235 %dir %{_datadir}/%{name}/www/html/doc
236 %{_datadir}/%{name}/www/html/doc/*
237 %dir %{_datadir}/%{name}/www
238 %dir %{_datadir}/%{name}/www/html
239 %dir %{_datadir}/%{name}/www/cgi-bin
240 %{_datadir}/%{name}/www/html/*.gif
241 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_datadir}/%{name}/www/html/BackupPC_stnd.css
242 %dir %{_libdir}/BackupPC
243 %{_libdir}/BackupPC/Attrib.pm
244 %{_libdir}/BackupPC/FileZIO.pm
245 %{_libdir}/BackupPC/Lib.pm
246 %{_libdir}/BackupPC/PoolWrite.pm
247 %{_libdir}/BackupPC/View.pm
248 %{_libdir}/BackupPC/CGI
249 %{_libdir}/BackupPC/Xfer
250 %{_libdir}/BackupPC/Zip
251 %dir %attr(755,%{BPCuser},%{BPCgroup}) %{_libdir}/BackupPC/Lang
252 %lang(en) %{_libdir}/BackupPC/Lang/en.pm
253 %lang(de) %{_libdir}/BackupPC/Lang/de.pm
254 %lang(fr) %{_libdir}/BackupPC/Lang/fr.pm
255 %lang(es) %{_libdir}/BackupPC/Lang/es.pm
256 %lang(it) %{_libdir}/BackupPC/Lang/it.pm
257 %lang(nl) %{_libdir}/BackupPC/Lang/nl.pm
258 %lang(pl) %{_libdir}/BackupPC/Lang/pl.pm
259 %dir %attr(750,%{BPCuser},%{BPCgroup}) %{_var}/lib/%{name}
260 %dir %attr(750,%{BPCuser},%{BPCgroup}) %{_var}/lib/%{name}/cpool
261 %dir %attr(750,%{BPCuser},%{BPCgroup}) %{_var}/lib/%{name}/log
262 %dir %attr(750,%{BPCuser},%{BPCgroup}) %{_var}/lib/%{name}/pc
263 %dir %attr(750,%{BPCuser},%{BPCgroup}) %{_var}/lib/%{name}/pool
264 %dir %attr(750,%{BPCuser},%{BPCgroup}) %{_var}/lib/%{name}/trash
265 %dir %attr(755,%{BPCuser},%{BPCgroup}) %{_var}/lib/%{name}/conf
266 %dir %attr(750,%{BPCuser},%{BPCgroup}) %{_var}/log/%{name}
267 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/backuppc
268 %dir %{_sysconfdir}/%{name}
269 %{_mandir}/man8/backuppc*
270 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(644,%{BPCuser},%{BPCgroup}) %{_sysconfdir}/%{name}/*
271 %dir %attr(750,root,http) %{_webapps}/%{_webapp}
272 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webapps}/%{_webapp}/apache.conf
273 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webapps}/%{_webapp}/httpd.conf
274 %attr(640,root,http) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webapps}/%{_webapp}/htpasswd
This page took 0.218802 seconds and 2 git commands to generate.